Học bổng Học bổng

Khen thưởng sinh viên khóa 6, niên khóa 2015 - 2019: Đạt học bổng KKHT học kỳ 2 năm 2018 - 2019; Thủ khóa đầu ra; Đạt thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; Đoàn viên xuất sắc,
Publish date 17/09/2019 | 13:56 PM  | Lượt xem: 277

Khen thưởng sinh viên đạt học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019: Quyết định (tại đây); Danh sách (tại đây)

Khen thưởng sinh viên đạt thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc đối với sinh viên khóa 6, niên khóa 2015 - 2019: Quyết định (tại đây ); Danh sách (tại đây)

Khen thưởng Thủ khoa đầu ra đối với sinh viên khóa 6, niên khóa 2015 - 2019: Quyết định (tại đây)

Khen thưởng sinh viên khóa 6 đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên, niên khoá 2015 - 2019: Quyết định (tại đây); Danh sách (tại đây)