NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO LẦN THỨ 2 NĂM 2018
 | Lượt xem: 3174

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2017-2018, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác khoa học và đào tạo năm  2018-2019, định hướng phát triển năm 2020. Ngày 31/08/2018, Học viện chính sách và Phát triển đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ 2 năm 2018 do PGS, TS. Đào Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Học viện chủ trì.

Trong kỳ họp lần này, có sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, chính sách uy tín ngoài Học viện: TS. Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); PGS, TS Bùi Tất Thắng, Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển; TS. Hoàng Ngọc Phong, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển; TS. Nguyễn Bá Ân, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; GS.TS Nguyễn Quang Dong, Nguyên Trưởng Phòng đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân; cùng các nhà khoa học thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.

Các thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, đề xuất nhiều ý tưởng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và sắp xếp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện, đặc biệt là tư vấn các giải pháp để xây dựng chiến lược phát triển, định hướng nghiên cứu của Học viện trong thời gian của nhiệm kỳ tới.

 

Kỳ họp đã tập trung báo cáo, thảo luận các nội dung chủ yếu sau:

 • Báo cáo về công tác tổ chức nhân sự tại Học viện Chính sách và Phát triển trong thời gian vừa qua;
 • Báo cáo về chương trình thạc sỹ Liên kết với Đại học Rennes 1, Công hòa Pháp;
 • Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm học 2018-2019,
 • Báo cáo về việc mở thêm mã ngành đào tạo đại học và sau đại học;
 • Xin chủ trưởng mở mã ngành đào tạo đại học và sau đại học;
 • Xin chủ trương về tự chủ tài chính;
 • Báo cáo điều chỉnh chương trình thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và Tài chính – Ngân hàng;
 • Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động những năm tiếp theo;
 • Thảo luận đề cương Đề án “Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Nghiên cứu ngành tài chính - ngân hàng”
 • Thảo luận về nội dung và công tác phối hợp với Hội Khoa học và chuyên gia toàn cầu (AVSE Global) tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam lần thứ 2 (VSF2019) vào ngày 17,18/1/2019;
 • Thảo luận về nội dung và công tác phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về toán tổ chức Hội thảo quốc tế về thống kê (CAPS2019) từ ngày 2 – 6/4/2019.

 Kết luận cuộc họp, PGS,TS. Đào Văn Hùng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của Học viện tập trung các vấn đề chính sau:

-  Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các đề tài đã đấu thầu và tiếp tục đấu thầu mỗi năm tối thiểu 2 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước; có 4 -5 công trình được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus; tổ chức 02 Hội thảo cấp quốc tế, 03 Hội thảo cấp Quốc gia. Xây dựng cơ chế khen thưởng xứng đáng cho các cán bộ, giảng viên có các bài nghiên cứu xuất sắc, đặc biệt có sản phẩm đăng trên các tạp chí quốc tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên, và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên, sinh viên Học viện. Tiếp tục phát huy được vai trò của Tổ Nghiên cứu và tư vấn chính sách Kinh tế vĩ mô, xây dựng và phát triển Trung tâm bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách trở thành trung tâm về phản biện chính sách có uy tín ở  Việt Nam.

- Về công tác đào tạo: Rà soát lại chương trình đào tạo cử nhân và cao học theo hướng tiệm cận với chương trình đào tạo Quốc tế nhưng phù hợp với sự đặc thù của Việt Nam để tiến tới kiểm định quốc tế một số chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Công tác tuyển sinh và quảng bá chương trình cần phát huy và tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả đặc biệt ứng dụng công nghệ trong tuyển sinh; xây dựng và triển khai đề án mở mã ngành đào tạo đại học Ngành kinh tế phát triển, Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị kinh doanh chất lượng cao; và sau đại học, mở chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với các trường đại học uy tín của nước ngoài tập trung các trường ở Pháp và Hoa Kỳ; đổi mới phương pháp giảng dạy, điều chỉnh chương trình thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công và Tài chính – Ngân hàng, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

- Về công tác tổ chức, nhân sự: Trong năm học 2018-2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1099/QĐ-BKH ngày 18 tháng 07 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển, có nhiều thay đổi trong công tác nhân sự cũng như công tác tổ chức tại các Phòng ban, Khoa, Bộ môn do vậy cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ giảng viên gắn với các ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện, bổ sung giảng viên cơ hữu có chất lượng, khuyến khích cán bộ giảng viên viết giáo trình đặc thù chuyên ngành cho Học viện.

- Các đơn vị cần xem xét, nghiên cứu lộ trình và lập kế hoạch cụ thể để tiến tới tự chủ từng phần và tự chủ hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.