NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo v/v đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm 2020
 | Lượt xem: 768

Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 của Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các cá nhân, đơn vị thuộc Học viện tiến hành xây dựng Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 với nội dung nghiên cứu theo định hướng nghiên cứu mà Ban Giám đốc Học viện cùng Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã thống nhất tại cuộc họp Hội đồng NCKH&ĐT ngày 21/08/2019. 

Thời hạn cuối cùng để các đơn vị nộp bản đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở chậm nhất là ngày 15/09/2019.

Chi tiết: TẠI ĐÂY