NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo về việc nộp đề cương ĐTNCKH cấp Học viện năm học 2018 - 2019
 | Lượt xem: 1350

               Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH – HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện trong năm học 2018-2019; Căn cứ vào Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin thông báo tới các chủ nhiệm đề tài (có Danh mục kèm theo) về việc thực hiện một số yêu cầu sau đây:

+ Các chủ nhiệm đề tài nộp Đề xuất đề tài nghiên cứu và Đề cương chi tiết của đề tài (theo mẫu đã quy định) về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để tổng hợp trình Ban Giám đốc Học viện làm thủ tục thẩm định và xét duyệt đề cương nghiên cứu.

+ Do nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học của Học viện gặp nhiều khó khăn cho nên kinh phí để hỗ trợ thực hiện đề tài tối đa không quá 20 triệu đồng/ 01 đề tài.

+ Thời hạn nộp Đề xuất và Đề cương chi tiết: Trước ngày 15/01/2019.

   Thông báo và Danh mục các đề tài nghiên cứu đã đăng ký thực hiện trong năm học 2018 - 2019 : Tải tại đây