Nghien cuu khoa hoc Nghien cuu khoa hoc

Nghiên cứu khoa học khoa ngoại ngữ
Publish date 14/10/2016 | 12:11 PM  | Lượt xem: 1655

1.      Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện

TT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Đề án xây dựng lộ trình chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đại học và sau đại học và chuẩn hóa trình độ tiếng Anh của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thuộc

Đề án Ngoại ngữ 2020)

03 tháng (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014)

Chủ nhiệm

2

Đề án nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn tài liệu tự học và quản lý hoạt động tự học môn tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thuộc

Đề án Ngoại ngữ 2020)

07 tháng (từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015)

Chủ nhiệm

2.      Giáo trình, tài liệu tham khảo.

TT

Họ và tên

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Hình thức biên soạn

1

Tập thể khoa Ngoại ngữ

Preparing for B1 exams

Tài liệu hướng dẫn học tập

Nhà xuất bản Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội năm 2015

Biên soạn tập thể