Nghiên cứu khoa học và hợp tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác

Công bố trong nước và quốc tế của cán bộ giảng viên Khoa Chính sách công
Publish date 12/02/2019 | 23:28 PM  | Lượt xem: 668

Tổng hợp các công bố khoa học của cán bộ giảng viên khoa chính sách công trong 5 năm qua.

Hiện nay khoa Chính sách công là đơn vị đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong học viện. Khoa Chính sách công đã biên soạn hầu hết các tập bài giảng và giáo trình phục vụ cho học tập của sinh viên. Ngoài ra, các giảng viên trong khoa đã có nhiều nghiên cứu vàđã công bố trên các tạp chí có uy tín (được tính điểm công trình khoa học trong Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước).

 Danh mục giáo trình/ tập bài giảng đã biên soạn/sách chuyên khảo

STT

Tên giáo trình/ tập bài giảng

Năm thực hiện

1

Giáo trình Chính sách công

2013

2

Tập bài giảng Hành chính công

2011

3

Tập bài giảng Xã hội học

2011

4

Tập bài giảng Phân tích chính sách

2012 – 2013

5

Tập bài giảng Quản lý khu vực công

2012 – 2013

6

Bài giảng Chính sách kinh tế

2012

7

Bài giảng Chính sách Nguồn nhân lực

2012

8

Sách chuyên khảo: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2018

9

Giáo trình Phân tích chính sách

2019

Danh mục đề tài/đề án

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm

1

Đề tài cấp Bộ: “Nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả của chính sách giảm nghèo trong những năm qua ở Việt Nam

PGS, TS. Phạm Quý Thọ

2011

2

Tiểu Đề án cấp Bộ: “Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với chính sách hỗ trợ phát triển  kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên

 

PGS, TS. Phạm Quý Thọ

2010 – 2012

3

Đề án cấp cơ sở: Xây dựng Tạp chí chính sách và phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh & nhóm NC

2017

4

Đề án cấp Bộ: xây dựng dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ ngành kế hoạch – đầu tư giai đoạn 2016-2020

PGS.TS. Đào Văn Hùng & nhóm NC

2018

5

 

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác chiến lược thuộc khu vực châu âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh nền kinh tế số hóa và cuộc CMCN 4.0

 

 PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh

2018

6

 

Đề tài cấp nhà nước: Cơ sở khoa học hình thành thị trường mua bán nợ ở Việt Nam.

PGS.TS. Đào Văn Hùng

2019

7

 

Đề tài cấp cơ sở: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

 

TS. Phùng Thế Đông (chủ nhiệm)

2019

 

 Danh mục các bài viết đăng trên các tạp chí trong nước

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí công bố

1

Một số giải pháp khôi phục niềm tin chính sách nhằm đưa kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong năm 2013

Tác giả: PGS, TS. Phạm Quý Thọ, Ths. Tân Anh, Ths. Nguyễn Thị Thu, Ths. Vũ Thị Thanh Hương, Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Ngân hàng

2

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

Tác giả: PGS, TS. Phạm Quý Thọ, Ths. Tân Anh, Ths. Nguyễn Thị Thu, Ths. Vũ Thị Thanh Hương, Ths. Nguyễn Văn Chiến, Ths. Nguyễn Xuân Nhật, Ths. Nguyễn Nam Hải, CV. Tường Thị Lan Anh

Tạp chí Tài chính

3

Ảnh hưởng của cơ chế lãi suất đối với sự phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí thị trường tài chính – tiền tệ

4

Tính hiệu quả kinh tế của dự án cải tạo chung cư cũ Hà Nội – Trường hợp dự án N3 Nguyễn Công Trứ

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

5

Kinh nghiệm hoạch định chính sách công ở Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả: Ths. Vũ Thị Thanh Hương

Tạp chí Quản lý Nhà nước

6

Về chính sách lương tối thiểu trong khu vực hành chính

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến, Ths. Vũ Thị Thanh Hương

Tạp chí Kinh tế dự báo

7

Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam

Tác giả: Ths. Vũ Thị Thanh Hương

Tạp chí Kinh tế dự báo

8

Một số mô hình thành công của ngân hàng tài chính vi mô quốc tế - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Ngân hàng

9

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tài chính vi mô

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Tài chính

10

Hoàn thiện năng lực hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

11

Chính sách công đương đại Hàn Quốc, và bài học cho Việt Nam

Tác giả: Ths. Vũ Thị Thanh Hương, Ths. Nguyễn Nam Hải

Hội thảo tại Học viện Chính sách và Phát triển

12

Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới sự gắn kết với công việc của nhân viên trong doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Nam Hải

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

13

Mối quan hệ giữa sự gắn kết với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Nam Hải

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 36, 2018.

14

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tác giả: Phùng Thế Đông & Nguyễn Đắc Hưng

Tạp chí thông tin đối ngoại, 2016, Vol.8(149), tr.44-47

15

Một số vấn đề về nợ công ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Phùng Thế Đông

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tháng 2/2017, No487, tr.43-46. 

16

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển công nghiệp ưu tiên ở Việt Nam

Tác giả: Phùng Thế Đông

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 12/2018, Số 35 (681)

17

Tư duy của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tác giả: Phùng Thế Đông & Bùi Quý Thu

Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam. NXB Lao động, 2018, tr.126-133.

18

Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Tác giả: Ngô Phúc Hạnh

 

Hội Thảo Quốc gia: Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai. Hà Nội, 2018.

 

 Danh mục các bài viết đăng trên các tạp chí quốc tế

 

1

Impact of Fiscal and monetary policy on economic growth in Vietnam

Authors: Ngo Phuc Hanh et al.

International Journal of Applied Mathematics & Statistics, Vol. 58; Issue #1,  2019. ISSN 0973-1377; 0973-7545], Tạp chí thuộc danh mục ISI.

 

2

Improving quality of foreign direct investment attraction  in Vietnam

Author: Ngo Phuc Hanh

 

International Journal of Quality Innovation; Springer Open, 2017

3

Influencing factors to efective application of Lean management in Vietnam

Author: Ngo Phuc Hanh

 

International Journal of Research in Finance and Marketing (Impact Factor: 6.397.

4

The development of marine economy in Vietnam.

Authors: Dao Van Hung & Phung The Dong

European Journal of Management, October 2018, Vol. 18, Issue 2, p.148-154. DOI: http://dx.doi.org/10.18374/EJM-18-2.12

5

The factors affecting accessibility to credit capital of small and medium enterprises in Vietnam.

Authors: Phung The Dong & N.T. Hong Nham

 

Statistics and Economics, 2018, 15(6), p.15-25.

6

Research overview on the credit accessibility to capital of Small and medium enterprises.

Authors: Phung The Dong, N.T. Hong Nham

 

Review of Business Research, October 2018, Vol. 18, Issue 2, p.73-78.

7

The relationship between fiscal status with economic growth, inflation and unemployment in Vietnam period 1996-2016

Authors: Phung The Dong, Trinh Thi Huyen

 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), Vol.7 Issue 7, July 2017, pp.1-10.

8

Analysis of factors impacting on money demand in Vietnam

Authors: Phung The Dong, Hoang Lan Chi

 

International Journal of Research in Finance and Marketing (IJRFM), Vol.7, Issue 7, July 2017, pp.41-51.

9

Solutions for Vietnamese labor market in condition of forming asean economic community

Authors: Phung The Dong & Luu Cong Thuong

Economy and business: theory and practice, 2016, №1, pp.156-162.

 

(Khoa Chính sách công)