Quy chế Quy chế

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Publish date 18/02/2019 | 14:48 PM  | Lượt xem: 805

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 502/QĐ-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                   Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

tại Học viện Chính sách và Phát triển

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định 1099/QĐ-BKH ngày 18/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển (Quy định kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 20/QĐ-HVCSPT ngày 8/01/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy định này do Giám đốc Học viện có quyết định bằng văn bản.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị thuộc HV;

- Bộ phận Website (để đưa tin);

- Lưu: TC-HC, QLĐT (03b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

 

PGS,TS. Trần Trọng Nguyên