Quy chế Quy chế

QĐ 80 năm 2015 Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ chương trình chất lượng cao tại Học viện Chính Sách và Phát triển

Publish date 11/07/2017 | 02:42 PM  | Lượt xem: 515
QĐ 80 năm 2015 Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ chương trình chất lượng cao tại Học viện Chính Sách và Phát triển

QĐ số 93/2013/QĐHV Quy định về chuẩn mực đạo đức, phong cách sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 11/07/2017 | 01:55 PM  | Lượt xem: 1209
Quy định về chuẩn mực đạo đức, phong cách sinh viên
Showing 21 - 23 of 23 results.