Quy định Quy định

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển
Publish date 05/03/2018 | 09:48 AM  | Lượt xem: 681

“Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển” số  961 /QĐ -HVCSPT ngày 30/12/2017

Tải tại đây: 

1. Quyết định 

2. Quy chế