THÔNG BÁO THÔNG BÁO

MÃ ENROLMENT KEY CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (19-20) VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
Publish date 15/02/2020 | 08:04 AM  | Lượt xem: 5346

Các sinh viên đăng nhập hệ thống LMS theo hướng dẫn sau: [Download File hướng dẫn]

Mã đăng nhập vào các lớp Học phần (Enrolment Key): [Download Enrolment Key]