THÔNG BÁO THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Khoá 10 (niên khoá 2019-2023) của Học viện Chính sách và Phát triển
Publish date 23/08/2019 | 16:38 PM  | Lượt xem: 3013

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 693/QĐ-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Khoá 10

(niên khoá 2019-2023) của Học viện Chính sách và Phát triển

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện;

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ nguyện vọng và kết quả thi tuyển sinh đại học của thí sinh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Khoá 10 (niên khoá 2019 - 2023) của Học viện Chính sách và Phát triển.

          Danh sách chi tiết sinh viên các lớp chuyên ngành Khoá 10: theo Phụ lục đính kèm (TẢI TẠI ĐÂY).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa chuyên ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên được công nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: TC-HC, QLĐT (04).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Giang Thanh Tùng