THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức tập huấn ứng dụng hệ thống quản lý học tập Learning Management System (LMS)
Publish date 12/02/2020 | 15:55 PM  | Lượt xem: 1077

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 25/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 12 tháng  02 năm 2020

                                                        

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tập huấn đào tạo trực tuyến

          Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 - 2021;

          Căn cứ Thông báo số 23/TB-HVCSPT ngày 11/02/2020 về việc tổ chức học trực tuyến cho sinh viên Học viện;

          Căn cứ Thông báo số 24/TB-HVCSPT ngày 11/02/2020 về kết luận cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến,

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức tập huấn đào tạo trực tuyến cho toàn thể cán bộ, giảng viên, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30 sáng Thứ 6 ngày 14/2/2020;

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên;

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, tòa nhà 7F;

          Để đảm bảo công tác đào tạo, tập huấn đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các khoa, bộ môn, giảng viên và các đơn vị có liên quan thực hiện như sau:

          + Tất cả cán bộ, giảng viên phải tham gia lớp đào tạo và tập huấn đào tạo trực tuyến (yêu cầu giảng viên phải mang theo máy tính cá nhân để thực hành).

+ Lãnh đạo khoa, bộ môn thông báo tới các giảng viên thỉnh giảng học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 tham gia đầy đủ.

+ Trung tâm HTĐT chủ trì, Phòng TCHC phối hợp chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, thiết bị ổ cắm, máy chiếu, loa, mic…cho phòng thực hành.

          + Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng CNTT, internet…

+ Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, kinh phí cho buổi tập huấn.

          Đề nghị cán bộ, giảng viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Ban Giám đốc (để b/cáo);                                                                  

- Các đơn vị thuộc HV (để phối hợp t/h);                                                                                                                                                                                                              

- Lưu:TC-HC, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

              PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS. Giang Thanh Tùng