THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v đăng kí tín chỉ học phần Tiếng Anh cơ bản 1 và Pre Tiếng Anh cơ bản Học kỳ I năm học 2019 – 2020, Khoá 10 hệ đại trà
Publish date 29/08/2019 | 16:51 PM  | Lượt xem: 2301

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số:        /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đăng kí tín chỉ học phần Tiếng Anh cơ bản 1 và Pre Tiếng Anh cơ bản

Học kỳ I năm học 2019 – 2020, Khoá 10 hệ đại trà

Căn cứ vào Thời khoá biểu Học kỳ I năm học 2019 – 2020 của khoá 10 hệ đại trà;

          Căn cứ vào kết quả thi TOEIC đầu vào của sinh viên Khoá 10.

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

  1. Mở các lớp học phần Tiếng Anh cơ bản 1 và Pre Tiếng Anh cơ bản học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên khoá 10 hệ đại trà (File đính kèm);

Thời gian giảng dạy: Từ ngày 3/9/2019 đến ngày 16/12/2019.

          2. Lịch đăng ký tín chỉ:

- Từ 20h00 thứ 6 ngày 30/8/2019 đến 20h00 thứ 7 ngày 31/8/2019.

          3. Thời gian xử lý đăng ký/huỷ lớp học phần: Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và xử lý cho sinh viên từ thứ 3 ngày 03/09/2019 đến hết 11h00 thứ 5 ngày 05/09/2019.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn về khoa chuyên ngành.

Đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo tới giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc (để b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (để t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).

TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 (đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng