THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v đăng kí tín chỉ một số học phần thuộc Thời khoá biểu Khoá 10 Học kỳ I năm học 2019 – 2020, cho các khóa hệ đại trà
Publish date 27/08/2019 | 09:23 AM  | Lượt xem: 2876

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 702/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng kí tín chỉ một số học phần thuộc Thời khoá biểu Khoá 10

Học kỳ I năm học 2019 – 2020, cho các khóa hệ đại trà

Căn cứ vào Thời khoá biểu Học kỳ I năm học 2019 – 2020 của khoá 10 hệ đại trà;

          Căn cứ vào số lượng sinh viên đã đăng kí các lớp học phần.

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

          1. Mở bổ sung quy mô một số học phần thuộc Thời khoá biểu Khoá 10 học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên các khoá hệ đại trà (File đính kèm);

          2. Lịch đăng ký tín chỉ:

- Lịch đăng ký cho sinh viên Khoá 10: từ 20h00 thứ 3 ngày 27/8/2019 đến 09h00 thứ 4 ngày 28/8/2019.

- Lịch đăng ký cho sinh viên các khoá còn lại: từ 21h00 thứ 3 ngày 27/8/2019 đến 09h00 thứ 4 ngày 28/8/2019.

          3. Thời gian xử lý đăng ký lớp học phần: Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và xử lý cho sinh viên huỷ lớp học phần từ thứ 5 ngày 29/8/2019 đến hết 11h00 thứ 5 ngày 05/09/2019. Lưu ý: Sinh viên nộp đơn về khoa chuyên ngành.

Đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo tới giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc (để b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (để t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).

TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

  (đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng