THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
Publish date 14/08/2019 | 15:22 PM  | Lượt xem: 1572

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/TB-HVCSPT

                                                                            Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v hủy lớp học phần học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

        Căn cứ vào Thông báo số 73/TB-HVCSPT ngày 01/8/2019 về thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2019 – 2020 các khóa 7,8,9 hệ đại trà, do số sinh viên đăng ký học không đủ sĩ số nên Phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy các lớp học phần đã mở sau:

STT

Lớp học phần

Số tín chỉ

Khóa

1

Kinh tế vĩ mô 2(1-1920)_01

3

K9

2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam(1-1920)_01

3

K9

3

Tài chính doanh nghiệp(1-1920)_04

2

K9

4

Giáo dục thể chất 3(1-1920)_05

2

K9

5

Tài chính doanh nghiệp(1-1920)_02

2

K9

6

Tài chính doanh nghiệp(1-1920)_03

2

K9

7

Kinh tế đầu tư(1-1920)_04

2

K8

8

Giáo dục thể chất 5(1-1920)_01

1

K8

9

Lý thuyết Tài chính tiền tệ(1-1920)_01

3

K8

10

Kinh tế công cộng(1-1920)_03

3

K8

Các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần trên đăng ký lại vào các lớp khác có lịch học phù hợp.

Phòng QLĐT thông báo đến các Cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc (để b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (để t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).

 TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

                          

 

  TS. Nguyễn Thế Hùng