THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đối với thí sinh nhập học năm 2019
Publish date 23/08/2019 | 08:05 AM  | Lượt xem: 996

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 96/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  22  tháng  8  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v điểm trúng tuyển theo chuyên ngành

đối với thí sinh nhập học năm 2019

          Căn cứ Thông báo số 93/TB-HVCSPT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành đối với thí sinh nhập học năm 2019;

          Căn cứ nguyện vọng và điểm trúng tuyển của thí sinh,

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đối với thí sinh nhập học năm 2019, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7310101

Kinh tế

- Đầu tư

17.50

- Kinh tế và Quản lý công

17.50

- Đấu thầu và quản lý dự án

17.50

- Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

17.50

2

7340201

Tài chính – Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

19.00

- Tài chính đầu tư

19.00

- Ngân hàng        

19.00

- Kế toán, kiểm toán

19.00

3

7340101

Quản trị kinh doanh

- Quản trị doanh nghiệp

19.25

- Quản trị Marketing

20.00

4

7310106

Kinh tế quốc tế

- Kinh tế đối ngoại

20.00

-Thương mại quốc tế và Logistics

20.00

5

7310105

Kinh tế phát triển

- Kinh tế phát triển.

18.80

- Kế hoạch phát triển

17.20

 

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để biết);

- Các đv thuộc Hv;

- Bộ phận website;

- Lưu: TC-HC, QLĐT(02).

GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

 

PGS,TS. Đào Văn Hùng