THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v tổ chức giảng dạy trực tuyến
Publish date 15/02/2020 | 16:00 PM  | Lượt xem: 1326

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 26/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức giảng dạy trực tuyến

         Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020 – 2021;

         Căn cứ và Thông báo số 23/TB-HVCSPT ngày 11/2/2020 về việc tổ chức học trực tuyến cho sinh viên Học viện;

         Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến cho sinh viên Học viện tuần từ 17/2/2020 như sau:

  • Địa điểm: Phòng họp tầng 3, tòa nhà 7F;
  • Thời gian: Từ tiết 1 đến tiết 8 các ngày trong tuần theo Thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đã phát hành.
  • Thành phần: Giảng viên phụ trách các học phần theo Thời khoá biểu

            Để đảm bảo công tác giảng dạy đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các khoa, bộ môn, giảng viên và các đơn vị có liên quan thực hiện như sau:

            + Lãnh đạo các khoa, bộ môn phân công giảng viên tạo các lớp học phần và chủ động chuẩn bị bài giảng trên hệ thống đào tạo trực tuyến theo hướng dẫn của Học viện chậm nhất là 12h00 ngày chủ nhật 16/2/2020 để kịp cho sinh viên đăng ký (lưu ý việc tạo lớp phải đảm bảo theo đúng Tên lớp học phần, Mã lớp học phầnEnrolment Key như thông báo trên website). Trong tuần đầu triển khai từ 17/2/2020 – 23/2/2020 Học viện sẽ bố trí chuyên gia hỗ trợ trực tiếp các thầy/cô trong quá trình giảng dạy tại Phòng họp tầng 3, tòa nhà 7F.

            + Trợ lý các khoa, CVHT thông báo, hỗ trợ giảng viên thỉnh giảng, hướng dẫn sinh viên đăng nhập hệ thống quản lý học tập LMS và tham gia lớp học phần theo hướng dẫn đã được đăng tải trên website.

          + Các đơn vị: P.QLĐT, Trung tâm CNTT, TV&TT, TT hỗ trợ đào tạo phối hợp chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng CNTT, internet…

             + Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng quản lý và giám sát công tác giảng dạy theo lịch của Học viện.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào kế hoạch của Học viện, các đơn vị, cần chủ động triển khai và phối hợp thực hiện để việc triển khai đào tạo trực tuyến được thực hiện từ ngày 17/2/2020. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ cần báo cáo Ban Giám đốc (qua Phòng QLĐT) để kịp thời giải quyết./.

            Đề nghị cán bộ, giảng viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc HV (để t/h);

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Giang Thanh Tùng