Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần Tiếng Anh cơ bản 1 Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
 | Lượt xem: 796

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 103/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v hủy lớp học phần Tiếng Anh cơ bản 1 Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

        Căn cứ vào Thông báo số 102/TB-HVCSPT ngày 30/8/2019 về việc đăng ký tín chỉ học phần Tiếng Anh cơ bản 1 và Pre Tiếng Anh cơ bản học kỳ I năm học 2019-2020 Khoá 10 hệ đại trà, do số sinh viên đăng ký học không đủ sĩ số nên Phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy lớp học phần đã mở sau:

  1. Tiếng anh cơ bản 1 (1-1920)_08, Thứ 2 – tiết 6,7 – Phòng 308; Thứ 4 – tiết 4,5 – Phòng 308

        Các sinh viên đã đăng ký vào lớp học phần trên làm đơn đăng ký lại vào các lớp khác có lịch học phù hợp nộp về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 05/09/2019.

Phòng QLĐT thông báo đến các Cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Khoa NN, TTKT, KHTC;

- Các Khoa Quản lý sinh viên (để t/b cho sv);

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

 TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

   TS. Nguyễn Thế Hùng