Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo V/v nợ tiền học phí [28/1/2016]
 | Lượt xem: 2457

Đề nghị các bạn sinh viên chưa đóng học phí các học kỳ trước khẩn trương nộp học phí trong 03 ngày 27,28,29/01/2016 (có danh sách kèm theo). Sau thời hạn nêu trên, sinh viên nào không nộp học phí sẽ không được tiếp tục học học kỳ II năm 2015-2016. Sinh viên phải thanh toán trực tuyến qua phần mềm Quản lý Đào tạo.

Đề nghị các bạn sinh viên chưa đóng học phí các học kỳ trước khẩn trương nộp học phí trong 03 ngày 27,28,29/01/2016 (có danh sách kèm theo). Sau thời hạn nêu trên, sinh viên nào không nộp học phí sẽ không được tiếp tục học học kỳ II năm 2015-2016.

Sinh viên phải thanh toán trực tuyến qua phần mềm Quản lý Đào tạo.

Đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên đóng học phí theo đúng thời gian quy định nêu trên.

- Tải bản thông báo [tại đây]

- Tải bản hoc phí kỳ 2 năm 2014-2015 Khoá 3 [tại đây]

- Tải bản hoc phí kỳ 2 năm 2014-2015 Khoá 4 [tại đây]

- Tải bản hoc phí kỳ 2 năm 2014-2015 Khoá 5 [tại đây]