Giới thiệu Giới thiệu

Khoa Kế hoạch Phát triển là một trong những Khoa chuyên ngành quan trọng của Học viện, được thành lập năm 2009. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:                      

 I. CHỨC NĂNG 

       Khoa Kế hoạch phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

      Trang bị kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển; kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển lãnh thổ; đầu tư phát triển và khả năng phân tích kinh tế vĩ mô cho học viện

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

      1.Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc.

     2.Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

     3.Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

     4.Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về kế hoạch phát triển và các ấn phẩm theo chức năng.

       5.Bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch phát triển có thời hạn theo yêu cầu

      6.Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về kế hoạch phát triển; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn Khoa quản lý.

       7.Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện.

       8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

     1.Khoa Kế hoạch phát triển có Trưởng khoa và một số Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa do Giám đốc Học viện quyết định.

      2.Khoa Kế hoạch phát triển có một số Bộ môn thuộc Khoa, do Giám đốc Học viện quyết định

      3.Trợ lý Ban Lãnh đạo Khoa

      4.Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa.

 IV. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 

1. Danh sách cán bộ cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

Email

1

ThS. Lê Huy Đoàn

Phụ Trách khoa,

Phó Trưởng khoa

dlh@tapl.edu.vn

2

ThS. Bùi Thị Hoàng Mai

Giảng viên

buihoangmai@gmail.com

3

ThS. Trần Thị Trúc

Giảng viên

tructuonglam@gmail.com

4

ThS. Phan Lê Nga

Giảng viên

phannga82@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thành Đô

Giảng viên

thanhdo289@gmail.com

6

CN. Nguyễn Quang Sơn

Trợ lý Khoa

quangson1104@gmail.com

Các giảng viên thỉnh giảng

8

PGS.,TS. Nguyễn Văn Minh

Giảng viên

dtduc@gmail.com

9

TS. Lê Tố Hoa

Giảng viên

tohoa@gmail.com

10

ThS. Nguyễn Lệ Xuân

Giảng viên

nlxuan@gmail.com

11

TS. Nguyễn Thị Ái Liên

Giảng viên

nailien@gmail.com

12

PGS,TS. Lê Quang Cảnh

Giảng viên

lqcanh@gmail.com

 

2. Lý lịch khoa học của giảng viên

(Tập thể cán bộ khoa Kế hoạch phát triển)

ThS. LÊ HUY ĐOÀN .pdf

ThS. BÙI THỊ HOÀNG MAI .pdf

ThS. TRẦN THỊ TRÚC .pdf

ThS. PHAN LÊ NGA

ThS. NGUYỄN THÀNH ĐÔ

CN. NGUYỄN QUANG SƠN

VI. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

      1. Thống kê số lượng sinh viên bậc đại học của Khoa 

TT

Khoa chuyên ngành

Khóa 1

Khóa 2

Khóa 3

Khoá 4

Khoá 5

Khoá 6

Khoá 7

Khóa 8 (Dự kiến)

Tổng số

1

Kế hoạch

phát triển

44

92

50

112

100

71

87

120

676

2

Tổng theo Khóa

267

336

310

500

500

500

550

650

3613

      2. Các môn học Khoa phụ trách

      Ngoài các môn chuyên ngành, khoa Kế hoạch Phát triển phụ trách các môn cơ sở ngành, cơ sở chuyên ngành của toàn Học viện, cụ thể như sau:

      1. Kinh tế Đầu tư

      2. Phân tích và Dự báo Kinh tế vĩ mô

      3. Kinh tế Công cộng

      4. Kinh tế Phát triển 1

      5. Kinh tế Phát triển 2

      6. Kinh tế Vi mô 1

      7. Kinh tế Vi mô 2

      8. Kinh tế Vĩ mô 1

      9. Kinh tế Vĩ mô 2

      10. Kế hoạch Phát triển

      11. Thẩm định Dự án đầu tư công;

      12. Đầu tư công

 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Kế hoạch phát triển - Học viện Chính sách và Phát triển, P.701B, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 

      Điện thoại: +84-443-7957366 

KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN