GIỚI THIỆU

content:

Cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khoa Kinh tế thuộc Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị tương đương cấp Phòng trong cơ cấu tổ chức của Học viện. Khoa Kinh tế trên cơ sở sáp nhập các Khoa/Bộ môn sau: Khoa Đấu thầu, Bộ môn Toán Kinh tế thuộc Khoa Cơ bản, Bộ môn Đầu tư thuộc Khoa Tài chính - Đầu tư.

         Ngày 12/5/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định thành lập Khoa Kinh tế số trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Toán Kinh tế. Do đó, hiện nay Khoa Kinh tế chỉ còn lại 2 bộ môn là Bộ môn Đầu tư và Bộ môn Đấu thầu.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành của Học viện;

Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo;

Quản lý sinh viên các chuyên ngành được Học viện giao;

Các bộ môn trong khoa: là cơ sở về đào tạo, NCKH chịu sự quản lý hành chính của khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện.

III. CÁN BỘ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRONG KHOA

IV. CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY CỦA KHOA

1. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

        Nguồn nhân lực đại diện cho những con người trong quốc gia, tổ chức và luôn đóng vai trò trung tâm, quyết định đối với phát triển vì nguồn nhân lực tạo ra đổi mới công nghệ, phương thức quản lý làm tay đổi năng suất lao động. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo các cử nhân, nhà quản lý nguồn nhân lực có trình độ cao đang rất lớn do nhiều quốc gia, tổ chức chú trọng phát triển nguồn nhân lực làm trung tâm trong chiến lược phát triển.

        Chương trình đào tạo Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực của Khoa kinh tế, Học viện Chính sách Phát triển được xây dựng nhằm đào tạo và cung cấp cho xã hội những nhà hoạch định, quản lý, phát triển nguồn nhân lực ở cả cấp độ quốc gia và tổ chức tạo ra những cử nhân quản lý nguồn nhân lực 2 trong 1, có tư duy kinh tế, tư duy quản lý, phương pháp làm việc hiện đại, phù hợp với thời đại chuyển đổi số.

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng một cách hệ thống về quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số. Chương trình Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng về kinh tế và quản lý nguồn ở cả cấp độ quốc gia, địa phương và tổ chức gồm: (1) Phương pháp tiếp cận phát triển và quản lý nguồn nhân lực trên bình quốc gia, địa phương và tổ chức (2) Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực (3) Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực (4) Hoạch định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động (5) Xây dựng môi trường văn hoá tổ chức, doanh nghiệp thân thiện phù hợp với nguồn lực của tổ chức. Những kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ giúp cử nhân chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực có thể làm việc với vị trí cử nhân, quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực được thiết kế đào tạo 2 trong 1, tiếp cận phát triển và quản lý nguồn nhân lực từ góc nhìn kinh tế học và quản lý. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ lĩnh hội được tư duy quản lý nguồn nhân lực trên góc độ kinh tế học kết hợp với các kiến thức chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực cấp độ doanh nghiệp, tổ chức. Do vậy, cử nhân tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực cả ở các cơ quan quản lý, hoạch định chiến lược và cấp độ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế :

  • Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội từ cấp trung ương đến địa phương.
  • Các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức kinh tế với các vị trí chuyên viên, quản lý phòng, ban nhân sự.
  • Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.
  • Tự khởi nghiệp, thành lập, vận hành các tổ chức cung ứng lao động, giới thiệu việc làm, tư vấn phát triển nguồn nhân lực.
  • Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực được trang bị kiến thức nền tảng tốt để phát triển lên các vị trí lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế

2. KINH TẾ ĐẦU TƯ

Hoạt động đầu tư là một trong những hoạt động khó, đòi hỏi hỏi trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao. Dưới góc độ tổ chức và doanh nghiệp, hoạt động đầu tư đúng hướng có thể thay đổi hiệu quả tài chính của tổ chức, ngược lại đầu tư sai lệch có thể làm suy thoái, mất cân đối tài chính, thậm chí phá sản. Những chuyên gia đầu tư được đào tạo bài bản, có trình độ cao luôn đóng vai trò quan trọng đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, có cơ hội lớn để làm giàu và tích luỹ tài sản lớn bằng hoạt động đầu tư tự doanh. Dưới góc độ nền kinh tế thì hoạt động đầu tư đúng hướng cũng làm tăng năng suất lao động, mở rộng sản lượng và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, phát triển cho một ngành, địa phương và quốc gia. Ngược lại, tư duy đầu tư sai lệch, đầu tư thiếu bài bản, lãng phí nguồn lực có thể làm giảm tăng trưởng của ngành, địa phương, làm chậm quá trình phát triển của quốc gia.

        Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đầu tư, chuyên ngành kinh tế đầu tư của Khoa kinh tế đào tạo cử nhân Kinh tế đầu tư có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư. Khác với chương trình Kinh tế đầu tư ở các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam thường tập trung vào hoạt động đầu tư phát triển, chương trình Kinh tế đầu tư tại Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo chuyên sâu cả về đầu tư phát triển và đầu tư tài chính. Do vậy, cơ hội việc làm của cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư rộng mở hơn vì có thể làm việc được ở cấp độ quản lý nhà nước và cấp độ tổ chức, doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư sẽ được lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, thái độ vào đạo đức nghề nghiệp để làm việc tốt trong lĩnh vực đầu tư. Chương trình đào tạo cũng nâng cao tính hướng nghiệp bằng các kỳ thực tập, hội thảo, báo cáo chuyên đề với các chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm, trình độ cao. Do vậy, cử nhân Kinh tế đầu tư có thể vận dụng kiến thức đã học nhanh chóng hoà nhập, làm việc tốt trong những môi trường có tính chuyên nghiệp cao. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đầu tư có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo về hoạt động đầu tư tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty tài chính, chứng khoán, ngân hàng.

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có thể làm việc tại :

- Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương.

- Các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…

- Các doanh nghiệp có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.

- Các ban quản lý dự án của khu vực công và khu vực doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

- Các ngân hàng thương mại có thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ngoại hối, đầu tư tài chính và thẩm định dự án đầu tư để tài trợ tín dụng.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.

3. ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

           Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế đấu thầu và quản lý dự án; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

           Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

- Cử nhân chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương;

       - Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các nhà thầu trong nước và quốc tế;

         - Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

         - Các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách Kinh tế - Xã hội.

----------------------------------
Thông tin liên hệ: KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN, P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Bình 0983 835 518

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaKinhteAPD