Giới thiệu Giới thiệu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Khoa Kinh tế
Ngày đăng 07/08/2019 | 14:42 PM  | Lượt xem: 6602

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Khoa Kinh tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

          Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

          Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

          Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;

          Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-HVCSPT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phê duyệt Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;

          Căn cứ kết luận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển tại phiên họp ngày 29/7/2019;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khoa Kinh tế trên cơ sở sáp nhập các Khoa/Bộ môn sau: Khoa Đấu thầu, Bộ môn Toán Kinh tế thuộc Khoa Cơ bản, Bộ môn Đầu tư thuộc Khoa Tài chính - Đầu tư.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế được thực hiện theo Quyết định do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính,Trưởng Khoa Đấu thầu, Trưởng Khoa Tài chính - Đầu tư, Trưởng Khoa Cơ bản, Trưởng Bộ môn Toán Kinh tế, Trưởng Bộ môn Đầu tư và Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- ĐU, BGĐ Học viện (để b/c);

- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PGS, TS. Đào Văn Hùng