GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-HVCS&PT ngày 14/7/2010

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Trưởng khoa:  PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

Điện thoại CQ: 04 85857669

Fax: 04.37475217 & 35562392

 1. Chức năng 

            Khoa Toán giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

            Trang bị kiến thức cơ bản về toán kinh tế, lý thuyết xác suất và thống kê, kinh tế lượng, mô hình toán kinh tế cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Toán.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành về toán, toán kinh tế theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

          Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

          Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình toán.

          Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu.

          Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

          Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện.

          Thực hiện các nghiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3. Danh sách giảng viên

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Trưởng khoa

NCS. Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng khoa

Ths. Nguyễn Văn Tuấn - Giảng viên

Ths. Bùi Đức Dương - Giảng viên

Ths. Đỗ Thế Dương - Giảng viên

Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhâm - Giảng viên

Ths. Nguyễn Phương Lan - Giảng viên

Ths. Trần Thị Hương Trà - Giảng viên 

4. Lý lịch khoa học

- GV ThS Nguyễn Văn Cường

- GV ThS Nguyễn Văn Tuấn

- GV ThS Nguyễn Đức Dương

- GV Nguyễn Thị Hồng Nhâm

- GV Nguyễn Phương Lan

5. Địa chỉ liên hệ

Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - 8B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.