Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kết quả đào tạo
Ngày đăng 12/02/2019 | 14:50 PM  | Lượt xem: 10548

5. Kết quả đào tạo:

Đến nay, Khoa Tài chính - Đầu tư  đã có 5 khóa tốt nghiệp với 371 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp một năm đạt trên 73%, số sinh viên làm đúng chuyên ngành đạt 62%.