12/04/2020
Kể từ khi thành lập cho đến nay, với sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên, sự phấn đấu nỗ lực của sinh viên, Khoa Quản trị kinh doanh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: