null NCKH Khoa Kinh tế số

content:

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

KHOA KINH TẾ SỐ

TT

Tác giả

Tên công trình

Nguồn công bố

Năm

1

Trần Trọng Nguyên,Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Nguyễn Phương Lan,Nguyễn Văn Tuấn

Đề tài cấp cơ sở: Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Học viện Chính sách và Phát triển,

APD.2015.A01.

2015

2

Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Văn Tuấn

Ước lượng mô hình VaR với tiếp cận Cornish – Fisher

Tạp chí khoa học đại học Thủ Đô

2016

3

Trần Thị Hương Trà, Nguyễn Văn Tuấn

Mô hình đánh giá các yếu tố tác động đến xuất nhập khẩu ở  Việt Nam

Tạp chí khoa học đại học Thủ Đô

2017

4

Nguyễn Văn Tuấn

Đề tài cấp cơ sở: Mô hình bán tham số đánh giá tác động của FDI đến năng suất nhân tố tổng hợp của ngành dệt may Việt Nam

Học viện Chính sách và Phát triển

2018

5

Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Tuấn

Giáo trình: Toán Cao Cấp 1 (phần Đại số)

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

2010

6

Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Tuấn

Toán Cao Cấp 2 (phần Giải Tích)

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật,

2010

7

Nguyễn Văn Tuấn

Toán kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

2010

8

Nguyễn Khắc Minh, Phạm Anh TuấnPhùng Duy QuangBùi Đức Dương

Nghiên cứu hội tụ hiệu quả kỹ thuật cấp tỉnh ở Việt Nam bằng kinh tế lượng không gian

Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số đặc biệt tháng 9.

 

2016

9

Nguyễn Khắc Minh,  Bùi Đức Dương

Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam

NXB Thông tin và Truyền thông

 

2012

10

Nguyễn Khắc Minh, Bùi Đức Dương

Hội tụ năng suất, hiệu quả và hội tụ thu nhập theo vùng

NXB Khoa học Kỹ thuật

2015

11

Nguyễn Văn Cường, Bùi Đức Dương

Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán

NXB Khoa học Kỹ thuật

2010

12

Đỗ Thế Dương- đồng tác giả     

Sharp asymmetric resonance based on 4x4 multimode interference coupler

International Journal of applied engineering research, volume 12, number 10

2017

13

Đỗ Thế Dương, Bùi Thị Thu Hiền

Nâng cao năng lực và vai trò của CNTT trong NCKH cho Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Tham luận Kỷ yếu NCKH HV CSPT

 

2014

14

Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến       

Tập bài giảng Tin học cơ bản

 

Trung tâm CNTT, Học viện Chính sách và Phát triển.

2012

15

      Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến

Tập bài giảng Tin học cơ bản

 

Khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển

2013

16

Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến

Tập bài giảng Tin học cơ bản (Theo chuẩn tin học quốc tế IC3/MOS)

Khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

17

Ngô Minh Thuận, Đỗ Thế Dương, Ngô Gia Thế

Giá trị nhân văn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo (Sách chuyên khảo)

 

2017

18

Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Văn Tuấn

Đề tài cấp cơ sở: Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Học viện Chính sách và Phát triển,

APD.2015.A01.

2015

19

Nguyễn Phương Lan

Đề tài cơ sở: Sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Học viện Chính sách và Phát triển,

 

2014

20

Nguyễn Thị Minh, Hoàng Thị Bích Phương, Đỗ Thị Minh Thúy, Nguyễn Phương Lan

 Dự báo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Việt Nam trong điều kiện thông tin bất đối trên thị trường bảo hiểm y tế

 Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 205, 2014, trang 39.

2014

21

Phạm Ngọc Hưng, Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Phương Lan

 Một số yếu tố quyết định di cư trong nước của dân số 15 tuổi trở lên và cơ hội việc làm phi nông nghiệp của người di cư

Kỷ yếu “Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về ứng dụng toán 2015”.

 

2015

22

Nguyễn Phương Lan - đồng tác giả

  Độ phân tán chéo và hồi quy phân vị với mô hình Fama- French mở rộng, nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tê và Phát triển số 240, trang 20, ISSN: 1859- 0012.

2017

23

 Nguyễn Thị Hồng Nhâm

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Tạp chí Khoa học, số 1/2015,  trang 121 – 130

2015

24

 Nguyễn Thị Hồng Nhâm

Mô hình đánh giá tác động của mối quan hệ chủ sở hữu- người đại diện đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Nhà nước

Tạp chí Khoa học, số 11/2016

2016

25

Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Văn Tuấn

Đề tài cấp cơ sở: Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Học viện Chính sách và Phát triển,

APD.2015.A01.

2015

26

Trần Thị Hương Trà

 Tính s-tựa lồi của hàm phân thức

Tạp chí khoa học Đại học Thủ đô, 2016

2016

27

Trần Thị Hương Trà, Nguyễn Văn Tuấn

Mô hình đánh giá các yếu tố tác động đến xuất nhập khẩu ở  Việt Nam

Tạp chí khoa học đại học Thủ Đô

2017

       

 

 

 

TT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí/Kỷ yếu hội thảo khoa học

1.

Phân tích rủi ro dự án đầu tư dựa trên lý thuyết xác suất

Đàm Thanh Tú

Bùi Thị Hà Linh

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 10/2010

2.

Một số chỉ tiêu cảnh báo rủi ro mất cân đối dòng tiền

Đàm Thanh Tú

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, tháng

11/2011

3.

Kinh nghiệm quản lý, kinh doanh BĐS ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Đàm Thanh Tú

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, tháng

3/2013

4.

Bàn về phương pháp Pure Play trong việc xác định hệ số beta cho dự án đầu tư.

Đàm Thanh Tú

Bùi Thị Hà Linh

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, tháng

11/2014

5.

Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính công ty niêm yết trên TTCK một số nước phát triển và kinh nghiệm cho Việt Nam

Đàm Thanh Tú

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán,

năm 2015

6.

Đặc điểm các công ty KDBĐS niêm yết và ảnh hưởng của nó đến chỉ tiêu phân tích tài chính

Đàm Thanh Tú

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán,

năm 2015

7.

Vận dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên TTCKVN

Đàm Thanh Tú

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán,

năm 2015

8.

Chứng khoán hóa - Giải pháp để phát triển thị trường BĐSVN

Đàm Thanh Tú

Tạp chí Thanh tra tài chính, năm 2016

9.

Nghiên cứu tác động của giá dầu thô thế giới đến giá cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết trên TTCKVN

Đàm Thanh Tú

Nguyễn Thu Thủy

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, năm 2016

10.

Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn hội nhập mới

Đàm Thanh Tú

Đàm Thị Thanh Huyền

Nguyễn Liên Hương

Hội thảo cấp Quốc gia: Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới, năm 2016

11.

Enhancing the labor productivity in Vietnam heading to the fourth industrial revolution

Đàm Thanh Tú

Journal of Finance anh Accounting research,

Vol. 1 – 2017.

12.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ - công cụ để kiểm soát bản chất của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết

Đàm Thanh Tú

Tạp chí Thanh tra tài chính, năm 2017

13.

Nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần Dược phẩm niêm yết thông qua mô hình hồi quy ngưỡng

Đàm Thanh Tú

Bùi thị Hà Linh

Tạp chí Khoa học và đào tạo  ngân hàng,

năm 2018

14.

Tận dụng sức mạnh của mạng xã hội cho sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Đàm Thanh Tú

Bùi thị Hà Linh

Hội thảo quốc tế các nhà Khoa học trẻ lần thứ 4 (ICYREB 2018, October 30th, Ha Noi).

15.

Nâng cao năng sut lao động nhân t ct lõi để xây dng năng lc cnh tranh quc gia và phát trin bn vng Vit Nam

Đàm Thanh Tú

International Conference: Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization (SEBDM  2018), November 10th 2018, Ha Noi.

16.

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam- Tổng quan nghiên cứu và đề xuất mô hình

Trần Trọng Nguyên, Đàm Thanh Tú,

Bùi Thị Hà Linh

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

Số tháng 3/2019

17.

Các nhân tố ảnh hướng đến dòng tiền của doanh nghiệp – mô hình nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc ngành thực phẩm tại Việt Nam

Đàm Thanh Tú,

Trần Thị Minh Nguyệt

Tạp chí nghiên cứu

Tài chính – Kế toán

Số tháng 8/2019

18.

Do pharmaceutical companies listed on Vietnam stock exchange have optimal capital structure? Evidence from threshold regression model

Đàm Thanh Tú

Bùi thị Hà Linh

The Second International Conference: Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization (SEBDM  2019), 11th December  2019, Ha Noi.

19.

Công nghệ Blockchain – Xu hướng phát triển tất yếu trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

Đàm Thanh Tú

Đỗ Thế Dương

Nguyễn Phương Lan

Tạp chí nghiên cứu

Tài chính – Kế toán

Số tháng 2/2020

20.

Determinants of firm growth: empirical evidence from Vietnamese listed companies

Phạm Thị Thanh Hòa

Đàm Thanh Tú

Bùi Thị Hà Linh

Nguyễn Thị Bảo Hiền

International Conference: Finance – Accounting For Promoting Sustainable Development In Private Sector (FASPS 2020), 10th December  2020,  HCM City.

21.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thị Thanh Hòa

Đàm Thanh Tú

Bùi thị Hà Linh

Tạp chí nghiên cứu

Tài chính – Kế toán

Số 209, tháng 12/2020

22.

Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Trần Trọng Nguyên, Đàm Thanh Tú

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 285, tháng 3/2021.