Giới thiệu Giới thiệu

KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phó khoa phụ trách khoa: ThS. Lê Huy Đoàn

Số điện thoại khoa: 0485857678;

      I. Chức năng:

      Khoa Kế hoạch phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

      Trang bị kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển; kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển lãnh thổ; đầu tư phát triển và khả năng phân tích kinh tế vĩ mô cho học viện

      II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

      1.Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc.

      2.Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

      3.Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

      4.Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về kế hoạch phát triển và các ấn phẩm theo chức năng.

      5.Bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch phát triển có thời hạn theo yêu cầu

      6.Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về kế hoạch phát triển; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn Khoa quản lý.

      7.Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện.

      8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

      III. Cơ cấu tổ chức:

      1.Khoa Kế hoạch phát triển có Trưởng khoa và một số Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa do Giám đốc Học viện quyết định.

      2.Khoa Kế hoạch phát triển có một số Bộ môn thuộc Khoa, do Giám đốc Học viện quyết định

      3.Trợ lý Ban Lãnh đạo Khoa

      4.Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa.

      IV. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN:

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Lê Huy Đoàn Phó Trưởng Khoa dlh@tapl.edu.vn
2 Bùi Thị Hoàng Mai Phó T.K buihoamai@gmail.com
3 Trần Thị Trúc Giảng viên tructlam@yahoo.com
4 Lê Thị Thanh Tâm Giảng viên ttamle@gmai.com
5 Phan Lê Nga Giảng viên phannga82@gmail.com
6 Nguyễn Thành Đô Giảng viên thanhdo289@gmail.com
7 Nguyễn Quang Sơn Trợ lý khoa quangson@gmail.com

     Lý lịch Khoa học

      1. ThS Lê Huy Đoàn

      2. ThS Trần Thị Trúc

      3. ThS Bùi Hoàng Mai

      4. ThS Lê Thị Thanh Tâm

      V. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

      Các môn học Khoa phụ trách

      Ngoài các môn chuyên ngành, khoa Kế hoạch Phát triển phụ trách các môn cơ sở ngành, cơ sở chuyên ngành của toàn Học viện, cụ thể như sau:

      1. Kinh tế Đầu tư

      2. Phân tích và Dự báo Kinh tế vĩ mô

      3. Kinh tế Công cộng

      4. Kinh tế Phát triển 1

      5. Kinh tế Phát triển 2

      6. Kinh tế Vi mô 1

      7. Kinh tế Vi mô 2

      8. Kinh tế Vĩ mô 1

      9. Kinh tế Vĩ mô 2

      10. Kế hoạch Phát triển

      11. Thẩm định Dự án đầu tư công;

      12. Đầu tư công

      Địa chỉ liên hệ

      Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - 8B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.

      Điện thoại: +84-4-858 57 678; 

KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN