Giới thiệu Giới thiệu

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

         Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Thị Hoa

                                                             ThS. Phạm Thị Diệu Linh

Số điện thoại phòng: 024 37957354

               I. GIỚI THIỆU CHUNG

               Bộ môn Ngoại ngữ giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Bộ môn nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

             Trang bị kiến thức về ngoại ngữ cho sinh viên hệ cử nhân đại trà, cử nhân chất lượng cao và học viên bậc thạc sỹ và tiến sỹ của tất cả các chuyên ngành thuộc Học viện.

          II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Bộ môn theo phân cấp của Giám đốc;

          Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo yêu cầu của Học viện) theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

          Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn quản lý;

          Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo nhu cầu đào tạo của Học viện);

          Bồi dưỡng nghiệp vụ, lập kế hoạch phát triển có thời hạn theo yêu cầu;

          Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Bộ môn theo chủ trương của Học viện;

          Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

          III. Danh sách cán bộ

 TT

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đỗ Thị Hoa

Phó BM

0983.820.898

ms.hoa1186@gmail.com

2

Phạm Thị Diệu Linh

Phó BM

0904.430.055

dieulinh85@gmail.com

3

Phạm Thị Hồng Liên

Giảng viên

0936.161.212

honglien005@gmail.com

4

Đỗ Thị Thanh Hà

Giảng viên

0977.565.196

thanhha313@gmail.com

5

Cao Thu Hằng

Giảng viên

0962.345.346

hangctpr@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hồng Mến

Giảng viên

0982.373.461 

menminhanh@gmail.com

7

Bùi Thị Thanh Mai

Giảng viên

0983.454.667

ciao.thanhmai218@gmail.com

              IV. Lý lịch Khoa học:

         - GV Đỗ Thị Hoa;

         GV Phạm Thị Diệu Linh

         GV Phạm Thị Hồng Liên;

         GV Đỗ Thị Thanh Hà;

         GV Cao Thu Hằng;

         GV Nguyễn Thị Hồng Mến.

         - GV Bùi Thị Thanh Mai;

            V. QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN

            V.1. Quyết định 432 ngày 27/8/2014 về CĐR TA đối với sinh viên hệ đại trà và CLC K5, 6

            V.2. Quyết định 58 ngày 8/2/2017 về CĐR TA đối với sinh viên hệ CLC (từ K7) 

           VI. ĐỊA CHỈ

          Bộ môn Ngoại ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển - Tầng 7 - Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.