Giới thiệu Giới thiệu

 1. Giới thiệu

Khoa Đấu thầu được thành lập tiền thân là khoa Quản lý đấu thầu theo Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 13/1/2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển nhằm đào tạo bậc cử nhân chuyên ngành Đấu thầu-mua sắm, trên cơ sở cụ thể hóa Quyết định 1924/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu - mua sắm (đào tạo về đấu thầu - mua sắm công quốc gia) giai đoạn 2014 - 2017 tầm nhìn 2025. Ngày 06/12/2016, khoa Quản lý đấu thầu được đổi tên thành khoa Đấu thầu theo Quyết định số 675/QĐ-HVCSPT của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Bên cạnh đó, mặc dù đào tạo về đấu thầu đã được quy định trong Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn nhưng khung pháp lý về chiến lược đào tạo đấu thầu cũng như các quy định về đấu thầu vẫn còn trong quá trình hoàn thiện. Do vậy, Học viện tổ chức thực hiện đào tạo về đấu thầu có chất lượng đào tạo đấu thầu - mua sắm công quốc gia tiếp cận theo hướng nhấn mạnh đến tư duy “tổng thể”, chú trọng nhiều hơn đến kết quả, không chỉ dừng lại ở quy trình,  kết hợp lý thuyết với thực hành ngay trong quá trình đào tạo.  Việc đầu tư cho nhân lực làm công tác đấu thầu gắn với nhiệm vụ và mục tiêu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đấu thầu - mua sắm là rất cần thiết. Trong Chiến lược này, sinh viên được coi là tài sản tiềm năng và quan trọng để đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực đấu thầu.

Học viện Chính sách và Phát triển là một trong những trường đại học đầu tiên ở Việt Nam mở chuyên ngành (Khoa) đào tạo về đấu thầu, do đó cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường là rất lớn. Đặc biệt, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã quy định “Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ  sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu  chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu,  ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu  thầu”. Năm 2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, theo đó các đối tượng nêu trên, từ ngày 01/01/2018 phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì nhu cầu về chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu càng cần thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ chính nhu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển định hướng đào tạo và cung cấp cho thị trường những chuyên gia đấu thầu có chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt để phục vụ cho xã hội, cho đất nước.

Liên hệ:       Khoa Đấu thầu, P602, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư

         Số điện thoại: 04.37957352

 •               Email: khoadauthau@gmail.com
 1. Các chương trình đào tạo
  1. Chương trình dài hạn trình độ đại học

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

TỔNG SỐ TÍN CHỈ (120 - 140)

129

 

A

Kiến thức giáo dục đại cương

42

 

(Không kể GDTC & GDQP)

 

I

Kiến thức bắt buộc

33

 

1

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác -Lênin 1

3

 

2

2

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2

3

 

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

4

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

5

5

Tiếng Anh cơ sở 1

4

 

6

6

Tiếng Anh cơ sở 2

4

 

7

7

Toán cao cấp 1

2

 

8

8

Toán cao cấp 2

2

 

9

9

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

10

10

Pháp luật đại cương

3

 

11

11

Tin học đại cương

3

 

12

12

Giáo dục thể chất

3

 

13

13

Giáo dục quốc phòng

8

 

II

Kiến thức lựa chọn chung của Học viện

9

 

14

1

Kinh tế vi mô 1

3

 

15

2

Kinh tế vĩ mô 1

3

 

16

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

B

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

80

 

I

Kiến thức bắt buộc của Học viện

29

 

17

1

Kinh tế lượng

3

 

18

2

Nguyên lý kế toán

3

 

19

3

Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới

3

 

20

4

Tiếng anh cơ sở 3

4

 

21

5

Tiếng anh cơ sở 4

4

 

22

6

Đấu thầu- mua sắm  (Kiến thức cơ bản)

3

Những vấn đề cơ bản về đấu thầu (môn cũ)

23

7

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

24

8

Chính sách công

3

 

25

9

Tài chính tiền tệ

3

 

II.1

Kiến thức chung của ngành

18

 

26

1

Kinh tế vi mô 2

3

 

27

2

Kinh tế vĩ mô 2

3

 

28

3

Kinh tế môi trường

3

 

29

4

Pháp luật kinh tế

3

 

30

5

Kinh tế phát triển

3

 

31

6

Kinh tế đầu tư

3

 

II.2

Kiến thức lựa chọn của ngành

9

 

(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)

 

32

1

Tài chính doanh nghiệp

3

 

Phân tích hoạt động kinh doanh

 

33

2

Kinh tế quốc tế

3

 

Thương mại quốc tế

 

34

3

Quản lý tài chính công

3

 

Hành chính công

 

 

II.3

Kiến thức chuyên ngành

21

 

II.3.a

Kiến thức bắt buộc

19

 

35

1

Đấu thầu- mua sắm 2 (Nâng cao)

3

Thi tốt nghiệp

36

2

Hợp đồng kinh tế trong đấu thầu

3

 

37

3

Lập Hồ sơ mời thầu

3

Thi tốt nghiệp

Nội dung bao gồm:

Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

38

4

Đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

3

Nội dung bao gồm:

Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu.

39

5

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP và lựa chọn nhà đầu tư

3

 

40

6

Đấu thầu qua mạng

2

 

41

7

Các chuyên đề nghiệp vụ đấu thầu:

(Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần sau)

3

 

7.1

Đấu thầu tuyển chọn dịch vụ tư vấn

3

 

7.2

Đấu thầu cung cấp hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn

3

 

7.3

Đấu thầu xây lắp

3

 

II.3.b

Kiến thức tự chọn

(Sinh viên  chọn 1 trong 2 học phần sau)

2

 

42

1

Đầu tư công

2

 

2

Quản trị dự án đầu tư

2

 

C

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

Giới thiệu các môn chuyên ngành:

Liệt kê tất cả các môn trên web, bấm vào ra nội dung của môn đó cũng như yêu cầu để học môn đó

 1.  Các chương trình đào tạo ngắn hạn
 1. Nghiên cứu khoa học

Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học

 • Đề tài Thông lệ đấu thầu quốc tế: dẫn chiếu với Luật Đấu thầu Việt nam và triển vọng đào tạo đấu thầu quốc tế ở Việt Nam (mã số APD.2015.B06)

 1. Nguyễn Thế Vinh (2006): Vận dụng Marketing địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Tạp chí Kinh tế và Dự báo tháng 3/2006).

2. Nguyễn Thế Vinh (2006): Marketing địa phương với hoạt động xúc tiến đầu tư (Tạp chí Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tháng 12/2006).

3. Nguyễn Thế Vinh (2008): Phát huy lợi thế so sánh tạo đột phá phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc (Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 5/2008).

4. Nguyễn Thế Vinh (2013):  Đo lường lợi thế so sánh để xác định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc (Tạp chí Quản lý kinh tế số tháng 8/2013).

5. Nguyễn Thế Vinh (2013): Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá lợi thế so sánh cấp tỉnh ở Việt Nam (Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 8/2013).

- Quy hoạch phát triển hành lang Hà Nội-TPHCM-Mộc Bài tham gia hành lang Xuyên á Nam Ninh - Singapore (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015);

- Cơ sở khoa học nâng cao hiệu suất phát triển đối với Việt Nam (đề tài khoa học cấp Bộ năm 2009).

- Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành (đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tháng 1/2013)

- Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014-2020 (đó được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tháng 1/2015).

 
 1. Các hoạt động ngoại khóa của sinh viên (có viết 1 đoạn kèm theo folder hình ảnh)
  1. Chào K7
  2. Đi thực tế tại Vũng Áng
  3. Đi thực tế tại Sapa
  4. Cuộc thi Tiếng Anh được giải nhất

 

 1. Lý lịch khoa học của Giảng viên
 
 1. Những bài viết hay và tình huống trong đấu thầu