Giới thiệu Giới thiệu

Khoa Đấu thầu được thành lập tiền thân là khoa Quản lý đấu thầu theo Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 13/1/2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển nhằm đào tạo bậc cử nhân chuyên ngành Đấu thầu-mua sắm, trên cơ sở cụ thể hóa Quyết định 1924/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu - mua sắm (đào tạo về đấu thầu - mua sắm công quốc gia) giai đoạn 2014 - 2017 tầm nhìn 2025. Ngày 06/12/2016, khoa Quản lý đấu thầu được đổi tên thành khoa Đấu thầu theo Quyết định số 675/QĐ-HVCSPT của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Bên cạnh đó, mặc dù đào tạo về đấu thầu đã được quy định trong Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn nhưng khung pháp lý về chiến lược đào tạo đấu thầu cũng như các quy định về đấu thầu vẫn còn trong quá trình hoàn thiện. Do vậy, Học viện tổ chức thực hiện đào tạo về đấu thầu có chất lượng đào tạo đấu thầu - mua sắm công quốc gia tiếp cận theo hướng nhấn mạnh đến tư duy “tổng thể”, chú trọng nhiều hơn đến kết quả, không chỉ dừng lại ở quy trình,  kết hợp lý thuyết với thực hành ngay trong quá trình đào tạo.  Việc đầu tư cho nhân lực làm công tác đấu thầu gắn với nhiệm vụ và mục tiêu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đấu thầu - mua sắm là rất cần thiết. Trong Chiến lược này, sinh viên được coi là tài sản tiềm năng và quan trọng để đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực đấu thầu.

Học viện Chính sách và Phát triển là một trong những trường đại học đầu tiên ở Việt Nam mở chuyên ngành (Khoa) đào tạo về đấu thầu, do đó cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường là rất lớn. Đặc biệt, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã quy định “Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ  sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu  chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu,  ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu  thầu”. Năm 2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, theo đó các đối tượng nêu trên, từ ngày 01/01/2018 phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì nhu cầu về chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu càng cần thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ chính nhu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển định hướng đào tạo và cung cấp cho thị trường những chuyên gia đấu thầu có chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt để phục vụ cho xã hội, cho đất nước.

Liên hệ:       Khoa Đấu thầu, P602, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                   Số điện thoại: 04.37957352

                   Email: khoadauthau@gmail.com