Giới thiệu Giới thiệu

 

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-HVCS&PT ngày 14/7/2010

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Phó Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại CQ: 0243 7957364

 1. Chức năng 

       Bộ môn Toán kinh tế giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của  Bộ môn nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

       Trang bị kiến thức cơ bản về toán kinh tế, lý thuyết xác suất và thống kê, kinh tế lượng, mô hình toán kinh tế cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Toán.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

      Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành về toán, toán kinh tế theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

     Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do  Bộ môn quản lý;

      Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình toán;

      Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu;

      Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do  Bộ môn quản lý;

     Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Bộ môn theo chủ trương của Học viện.

     Thực hiện các nghiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3. Danh sách giảng viên

1- ThS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng Bộ môn

  • Quá trình đào tạo:

       - 2003: Cử nhân sư phạm Toán, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1

       - 2006: Thạc sỹ Toán Giải Tích, ĐHKHTN-ĐHQGHN

  • Quá trình công tác:

- 2003 - 2005 : Giáo viên Toán, THPT Tân Yên – Tân Yên – Bắc Giang

- 2009 – đến nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

   •  Kinh nghiệm giảng dạy:

      - Toán cao cấp, Giải tích toán học;

      - Lý thuyết xác suất, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Kinh tế lượng.

   • Lĩnh vực quan tâm:

     - Phân tích và dự báo kinh tế, Thống kê kinh tế.

    • Sách đã xuất bản:

    1. Toán Cao Cấp 1 (phần Đại số), Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2010.

    2. Toán Cao Cấp 2 (phần Giải Tích), Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2010.

    3. Toán Kinh tế, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2010.

    • Đề tài Nghiên cứu khoa học:

    1. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển, APD.2015.A01. 

...

     •  Một số bài báo đã công bố gần đây:

     1. Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Văn Tuấn (2015): Ước lượng mô hình VaR với tiếp cận Cornish – Fisher, Tạp chí khoa học đại học Thủ Đô, 2016;

     2. Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Hương Trà: Mô hình đánh giá các yếu tố tác động đến xuất nhập khẩu ở  Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Thủ đô, 2017.

2-NCS, ThS. Nguyễn Văn Cường - Giảng viên (Đang làm Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc)

3-ThS. Bùi Đức Dương - Giảng viên 

        •  Quá trình đào tạo:

       - 2004: Cử nhân sư phạm Toán, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

       - 2006: Cử nhân Công nghệ thông tin, ĐHBK HN.

       - 2009: Thạc sỹ Xác xuất thống kê, ĐHKHTN HN.

       •  Quá trình công tác:

       - 2009 - nay: giảng viên Khoa Toán, HVCSPT

       •  Kinh nghiệm giảng dạy:

       - Toán cao cấp, XSTK, Kinh tế lượng

       •  Lĩnh vực quan tâm:

       - Kinh tế lượng không gian.

       - Kinh tế y tế.

        •  Sách đã xuất bản:

        1.  Hội tụ năng suất, hiệu quả và hội tụ thu nhập theo vùng, NXB KHKT, 2015, trang 241 – 259.

        2. Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán, NXBTK, 2010.

        •  Một số bài báo đã công bố gần đây:

        1. Nguyễn Khắc Minh, Phạm Anh TuấnPhùng Duy QuangBùi Đức Dương (2016): Nghiên cứu hội tụ hiệu quả kỹ thuật cấp tỉnh ở Việt Nam bằng kinh tế lượng không gian, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số đặc biệt tháng 9.

        2. Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam (2012), NXB Thông tin và Truyền thông, trang 19-32.

4-ThS. Đỗ Thế Dương - Giảng viên

          •  Quá trình đào tạo:

          - 2003: Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội;

          - 2011: Thạc sỹ Công nghệ Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội;

          - 2017: Nghiên cứu sinh kỹ thuật viễn thông, Đại học Giao thông vận tải Hà nội.

          •  Quá trình công tác:

          - 2004 - 2011 : Cán bộ Ban quản lý Mạng - Đại học giao thông Vận tải Hà Nội, Giảng viên khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

          - 2011 - nay: Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

         •  Kinh nghiệm giảng dạy:

         - Tin học căn bản, tin học văn phòng chuẩn IC3/MOS, Sát hạch Kỹ sư CNTT cơ bản (FE) - theo chuẩn Nhật Bản.

        - Bảo trì hệ thống máy tính,  Hệ thống thông tin.

        - Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Linh kiện điện tử, Xử lý tín hiệu số.

        - Cơ sở dữ liệu, Lập trình ứng dụng.

        - Kiến trúc máy tính, Cấu trúc máy tính số, Mạng máy tính, Quản trị mạng, Kỹ thuật điều khiển, Đồ họa.

        - Kỹ thuật chuyển mạch, Truyền thông số và Mã hóa.

        •  Lĩnh vực quan tâm:

        - Tin học theo các tiêu chuẩn quốc tế IC3, MOS, ICDL, FE, AP, CCNA, CCNP, MCSA...

        - Tin học trong quản lý, Tin học trong Thống kê.

        - Hệ thống thông tin

        - Mạng và truyền thông khoa học Máy tính,

        - Công nghệ phần mềm, ...

        - Công nghệ truyền dẫn số, Truyền sóng và Anten.

        •  Sách/Giáo trình/Tập bài giảng đã xuất bản:

        1. Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến (2012): Tập bài giảng Tin học cơ bản, Trung tâm CNTT, Học viện Chính sách và Phát triển.

        2. Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến (2013): Tập bài giảng Tin học cơ bản, Khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

        3. Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến (2014): Tập bài giảng Tin học cơ bản (Theo chuẩn tin học quốc tế IC3/MOS), Khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

        4. Ngô Minh Thuận, Đỗ Thế Dương, Ngô Gia Thế (2017): Giá trị nhân văn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo (Sách chuyên khảo).

        •  Một số bài báo đã công bố gần đây:

        1. Đỗ Thế Dương, Bùi Thị Thu Hiền: Nâng cao năng lực và vai trò của CNTT trong NCKH cho Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển, Tham luận Kỷ yếu NCKH HV CSPT 12/2014

        2. Đỗ Thế Dương- đồng tác giả: Sharp asymmetric resonance based on 4x4 multimode interference coupler,international Journal of applied engineering research, volume 12, number 10 (2017)

5-ThS. Nguyễn Phương Lan - Giảng viên

          •  Quá trình đào tạo:

          - 2011: Cử nhân Kinh tế, Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân,

          - 2013: Thạc sỹ Kinh tế, Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

          •  Quá trình công tác:

         - 2012 - nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

         •  Kinh nghiệm giảng dạy:

          - Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê kinh tế;

         - Toán cao cấp.

         •  Lĩnh vực quan tâm:

         - Các phương pháp định lượng trong kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế;

         - Phân tích và dự báo kinh tế, Thống kê kinh tế.

         •  Đề tài Nghiên cứu khoa học:

         1. Sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt Nam.

         2. Tác động của FDI và Đầu tư trong nước đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

         •  Một số bài báo đã công bố gần đây:

        1. Nguyễn Thị Minh, Hoàng Thị Bích Phương, Đỗ Thị Minh Thúy, Nguyễn Phương Lan (2014), Dự báo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Việt Nam trong điều kiện thông tin bất đối trên thị trường bảo hiểm y tế, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 205, 2014, trang 39.

        2. Phạm Ngọc Hưng, Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Phương Lan (2015), Một số yếu tố quyết định di cư trong nước của dân số 15 tuổi trở lên và cơ hội việc làm phi nông nghiệp của người di cư, Kỷ yếu “Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về ứng dụng toán 2015”.

       3. Nguyễn Phương Lan - đồng tác giả (2017), Độ phân tán chéo và hồi quy phân vị với mô hình Fama- French mở rộng, nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tê và Phát triển số 240, trang 20, ISSN: 1859- 0012.

6-NCS, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm - Giảng viên

            •  Quá trình đào tạo:

            - 2012: Cử nhân Toán kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội;

            - 2015: Thạc sỹ Toán kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội;

            - 2016 – nay : Đang làm nghiên cứu sinh Chuyên ngành Kinh tế học, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

            •  Quá trình công tác:

            - 2012 – nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

            •  Kinh nghiệm giảng dạy:

            - Toán cao cấp, Giải tích toán học; Lý thuyết xác suất, Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê kinh tế;

            - Toán tài chính.

            •  Lĩnh vực quan tâm:

            - Toán tài chính, Phân tích và dự báo kinh tế, Thống kê kinh tế;

            - Các chính sách kinh tế vĩ mô, Đầu tư công.

            •  Đề tài Nghiên cứu khoa học:

            1. Tác động của FDI và đầu tư trong nước đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (APD.2015.B08), Học viện Chính sách và phát triển, năm 2015.

             •  Một số bài báo đã công bố gần đây:

            1. Nguyễn Thị Hồng Nhâm (2015): Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Tạp chí Khoa học, số 1/2015,  trang 121 – 130.

            2. Nguyễn Thị Hồng Nhâm (2015): Mô hình đánh giá tác động của mối quan hệ chủ sở hữu- người đại diện đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Nhà nước, Tạp chí Khoa học, số 11/2016.

7-ThS. Trần Thị Hương Trà - Giảng viên 

          •  Quá trình đào tạo:

          - 2012: Cử nhân Toán, Khoa Toán, Đại học Khoa Học, Đại học Thái Nguyên;

          - 2015: Thạc sỹ Toán ứng dụng, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Công Nghệ Việt Nam.

           •  Quá trình công tác:

           - 2016 – nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

           •  Lĩnh vực quan tâm:

           - Tính toán ngẫu nhiên và ứng dụng, Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng;

           - Lý thuyết xác suất thống kê.

           •  Một số bài báo đã công bố gần đây:

           1. Trần Thị Hương Trà, Tính s-tựa lồi của hàm phân thức; Tạp chí khoa học Đại học Thủ đô, 2016.

           2. Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Hương Trà: Mô hình đánh giá các yếu tố tác động đến xuất nhập khẩu ở  Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Thủ đô,2017

4. Địa chỉ liên hệ

          Bộ môn Toán kinh tế - tầng 7 - Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 (ngõ 8B cũ), phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.