Giới thiệu Giới thiệu

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-HVCS&PT ngày 14/7/2010

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Trưởng khoa:  PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

Điện thoại CQ: 04 85857669

Fax: 04.37475217 & 35562392

 1. Chức năng 

            Khoa Toán giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

            Trang bị kiến thức cơ bản về toán kinh tế, lý thuyết xác suất và thống kê, kinh tế lượng, mô hình toán kinh tế cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Toán.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành về toán, toán kinh tế theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

          Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

          Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình toán.

          Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu.

          Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

          Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện.

          Thực hiện các nghiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3. Danh sách giảng viên

1-PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Trưởng khoa, Giảng viên cao cấp 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1993: Cử nhân sư phạm Toán, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 2001: Thạc sỹ Toán tài chính, Mathematical Research Institute (MRI), The Netherlands

 • 2003: Tiến sỹ Toán học, chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, Viện Toán học Việt Nam

 • 2009: Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 Quá trình công tác:

 • 1993 - 2005 : Giảng viên khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng

 • 2005 – 2014 : Giảng viên khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng bộ môn Toán tài chính

 • 2014 – nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển, Trưởng khoa

Kinh nghiệm giảng dạy:

 • - Toán cao cấp, Giải tích toán học, Giải tích phức, Phương trình vi phân, Tô pô và độ đo, Giải tích hàm;

 • - Lý thuyết xác suất, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Kinh tế lượng, Giải tích ngẫu nhiên, Phân tích chuỗi thời gian, Phân tích thống kê nhiều chiều;

 • - Toán tài chính, Cơ sở Toán tài chính, Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính, Phân tích kỹ thuật trong tài chính.

Lĩnh vực quan tâm:

 • - Tính toán ngẫu nhiên và ứng dụng, Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng;

 • - Toán tài chính, Phân tích và định giá tài sản tài chính, Đo lường rủi ro tài chính, Phân tích kỹ thuật trong tài chính;

 • - Phân tích và dự báo kinh tế, Thống kê kinh tế.

Sách đã xuất bản:

 • 1) Lý thuyết xác suất, Nhà xuất bản ĐHKTQD, 2013

 • 2) Cơ sở Toán tài chính, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

 • 3) Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008.

 • 4) Ứng dụng Toán cao cấp để giải các bài toán phổ thông, Nxb. Giáo dục, 2008.

 • 5) Giảng dạy Phép tính Tích phân trong chương trình lớp 12, Nxb. Giáo dục, 1997.

Đề tài Nghiên cứu khoa học:

 • 1) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác tại Học viện Chính sách và Phát triển, APD.2015.A01.

 • 2) Ứng dụng copula trong đo lường rủi ro của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, KTQD/V2014.22, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014-2015.

 • 3) Vận dụng phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên trong phân tích và đánh giá rủi ro tài chính tại các ngân hàng thương mại, B.2010.06.153, Bộ GD&ĐT, 2010-2011.

 • 4) Việc làm phi chính thức tại Việt Nam – Các vấn đề chính sách đặt ra và phương hướng giải quyết, Bộ Lao động – thương binh và xã hội; ILO Vietnam, 2010-2011.

 • 5) Khảo sát thực trạng  đào tạo Tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008.

 • 6) Tính toán ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong tài chính, C.02.32,Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2002-2003.

 • ...

Một số bài báo đã công bố gần đây:

 • 1) Tran Trong Nguyen, Nguyen Thu Thuy (2016): Testing for contagion to Vietnam stock market during global financial crisis using copula, EPAM, Volume 2, Issue 2, © 2016 Aditi International, Portugal.

 • 2) Trần Trọng Nguyên (2015): FDI và đầu tư trong nước của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Kỳ chuyên đề tháng 5, trang 42-44.

 • 3) Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thu Thủy (2015): Đo lường sự phụ thuộc giữa chỉ số thị trường và một số cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 2(139), trang 32-36.

 • 4) Tran Trong Nguyen, Nguyen Van Hung (2014): Extreme value theory and application in risk measure, The Vietnam International Applied Mathematics Conference 2013 VIAMC 2013, trang 36-49.

 • 5) Trần Trọng Nguyên, Trần Thị Thư, Nguyễn Văn Thiện (2014): Ứng dụng mô hình KMV ước lượng xác suất vỡ nợ kỳ vọng của một số doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 24, trang 59-64.

 • 6) Trần Trọng Nguyên (2014): Ước lượng hệ số Fama-French cho các cổ phiếu: Tiếp cận từ hồi quy phân vị, Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 17, trang 45-47.

 • 7) Trần Trọng Nguyên, Phan Phước Long (2014): Xây dựng mô hình phân tích rủi ro trong đầu tư chứng khoán – Tiếp cận từ hồi quy phân vị, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, Số 3(128), trang 35-37.

 • 8) Trần Trọng Nguyên (2013): Phân trích rủi ro trong đầu tư vàng sử dụng hồi quy phân vị, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 19, trang 51-54.

 • 9) Trần Trọng Nguyên (2013): Nhìn lại 11 năm xây dựng và phát triển chuyên ngành Toán tài chính – Các bài học kinh nghiệm, cơ hội và thách thức, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, trang .

 • 10) Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Nga (2013): Ứng dụng hợp đồng Swaps trong phòng hộ rủi ro, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, trang 197-208.

 • 11) Lê Thị Thu Thủy, Trần Trọng Nguyên (2013): Một số phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, trang 231-242.

 • 12) Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thu Thủy (2013): Copula nhiều chiều và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, trang 219-230.

 • 13) Trần Trọng Nguyên (2013): Một số phương pháp đo lường rủi ro tỷ giá trong trường hợp không có giả thiết phân phối chuẩn, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, trang 209-218.

 • 14) Hoàng Đức Mạnh, Trần Trọng Nguyên (2012): Mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 186, trang 75-85.

 • 15) Trần Trọng Nguyên (2012): Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số176, trang 41-47.

 • 16) Trần Trọng Nguyên (2012): Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị, Tạp chí Kinh tế & Phát triển,Số 182, trang 51-59.

 • 17) Trần Trọng Nguyên (2012): Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư bằng phương pháp copula, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số10, trang 34-37.

 • ...

2-NCS, ThS. Nguyễn Văn Cường - Giảng viên (Đang làm Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc)

 

3-ThS. Bùi Đức Dương - Giảng viên 

Quá trình đào tạo:

 • 2004: Cử nhân sư phạm Toán, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

 • 2006: Cử nhân Công nghệ thông tin, ĐHBK HN.

 • 2009: Thạc sỹ Xác xuất thống kê, ĐHKHTN HN.

Quá trình công tác:

 • 2009 - nay: giảng viên Khoa Toán, HVCSPT

Kinh nghiệm giảng dạy:

 • Toán cao cấp, XSTK, Kinh tế lượng.

Lĩnh vực quan tâm:

 • - Kinh tế lượng không gian.

 • - Kinh tế y tế.

Sách đã xuất bản:

 • 1) Hội tụ năng suất, hiệu quả và hội tụ thu nhập theo vùng, NXB KHKT, 2015, trang 241 – 259.

 • 2) Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán, NXBTK, 2010.

Một số bài báo đã công bố gần đây:

 • 1) Nguyễn Khắc Minh, Phạm Anh Tuấn, Phùng Duy Quang, Bùi Đức Dương (2016): Nghiên cứu hội tụ hiệu quả kỹ thuật cấp tỉnh ở Việt Nam bằng kinh tế lượng không gian, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số đặc biệt tháng 9.

 • 2) Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam (2012), NXB Thông tin và Truyền thông, trang 19-32.

4-ThS. Đỗ Thế Dương - Giảng viên

Quá trình đào tạo:

2003: Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội;

2011: Thạc sỹ Công nghệ Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội

 Quá trình công tác:

2004 - 2011 : Cản bộ Ban quản lý Mạng - Đại học giao thông Vận tải Hà Nội, Giảng viên khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

2011 - nay: Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Tin học căn bản, tin học văn phòng chuẩn IC3/MOS, Sát hạch Kỹ sư CNTT cơ bản (FE) - theo chuẩn Nhật Bản.

- Bảo trì hệ thống máy tính,  Hệ thống thông tin.

- Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Linh kiện điện tử, Xử lý tín hiệu số.

- Cơ sở dữ liệu, Lập trình ứng dụng.

- Kiến trúc máy tính, Cấu trúc máy tính số, Mạng máy tính, Quản trị mạng, Kỹ thuật điều khiển, Đồ họa.

- Kỹ thuật chuyển mạch, Truyền thông số và Mã hóa.

Lĩnh vực quan tâm:

- Tin học theo các tiêu chuẩn quốc tế IC3/MOS/ICDL/FE/AP/CCNA/CCNP/MCSA...

- Tin học trong quản lý, Tin học trong Thống kê.

- Hệ thống thông tin,Mạng và Truyền thông,Khoa học Máy tính, Công nghệ phần mềm, ...

- Công nghệ truyền dẫn số, Truyền sóng và Anten.

Sách/Giáo trình/Tập bài giảng đã xuất bản:

1) Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến (2012): Tập bài giảng Tin học cơ bản, Trung tâm CNTT, Học viện Chính sách và Phát triển.

2) Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến (2013): Tập bài giảng Tin học cơ bản, Khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

3) Đỗ Thế Dương, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Thanh Tiến (2014): Tập bài giảng Tin học cơ bản (Theo chuẩn tin học quốc tế IC3/MOS), Khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

4) Ngô Minh Thuận, Đỗ Thế Dương, Ngô Gia Thế (2017): Giá trị nhân văn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo (Sách chuyên khảo).

Một số bài báo đã công bố gần đây:c:

1) Đỗ Thế Dương, Bùi Thị Thu Hiền: Nâng cao năng lực và vai trò của CNTT trong NCKH cho Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển, Tham luận Kỷ yếu NCKH HV CSPT 12/2014

...

5-ThS. Nguyễn Phương Lan - Giảng viên

Quá trình đào tạo:

2011: Cử nhân Kinh tế, Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân,

2013: Thạc sỹ Kinh tế, Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

Quá trình công tác:

2012 - nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê kinh tế;

- Toán cao cấp.

Lĩnh vực quan tâm:

- Các phương pháp định lượng trong kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế;

- Phân tích và dự báo kinh tế, Thống kê kinh tế.

Sách đã xuất bản:

Đề tài Nghiên cứu khoa học:

1) Sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt Nam.

2) Tác động của FDI và Đầu tư trong nước đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Một số bài báo đã công bố gần đây:

1) Nguyễn Thị Minh, Hoàng Thị Bích Phương, Đỗ Thị Minh Thúy, Nguyễn Phương Lan (2014), Dự báo nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Việt Nam trong điều kiện thông tin bất đối trên thị trường bảo hiểm y tế, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 205, 2014, trang 39.

2) Phạm Ngọc Hưng, Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Phương Lan (2015), Một số yếu tố quyết định di cư trong nước của dân số 15 tuổi trở lên và cơ hội việc làm phi nông nghiệp của người di cư, Kỷ yếu “Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về ứng dụng toán 2015”.

6-NCS, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm - Giảng viên

Quá trình đào tạo:

2012: Cử nhân Toán kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội;

2015: Thạc sỹ Toán kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội;

2016 – nay : Đang làm nghiên cứu sinh Chuyên ngành Kinh tế học, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

 Quá trình công tác:

2012 – nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Toán cao cấp, Giải tích toán học; Lý thuyết xác suất, Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê kinh tế;

- Toán tài chính.

Lĩnh vực quan tâm:

- Toán tài chính, Phân tích và dự báo kinh tế, Thống kê kinh tế;

- Các chính sách kinh tế vĩ mô, Đầu tư công.

Sách đã xuất bản:

Đề tài Nghiên cứu khoa học:

1) Tác động của FDI và đầu tư trong nước đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (APD.2015.B08), Học viện Chính sách và phát triển, năm 2015.

Một số bài báo đã công bố gần đây:

1) Nguyễn Thị Hồng Nhâm (2015): Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Tạp chí Khoa học, số 1/2015,  trang 121 – 130.

...

7-ThS. Nguyễn Văn Tuấn - Giảng viên

Quá trình đào tạo:

1999: Cử nhân sư phạm Toán, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1;

2006: Thạc sỹ Toán Giải Tích, ĐHKHTN-ĐHQGHN.

 Quá trình công tác:

2003 - 2005 : Giáo viên Toán, THPT Tân Yên – Tân Yên – Bắc Giang;

2009 đến nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Toán cao cấp, Giải tích toán học;

- Lý thuyết xác suất, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Kinh tế lượng.

Lĩnh vực quan tâm:

Phân tích và dự báo kinh tế, Thống kê kinh tế.

Sách đã xuất bản:

1) Toán Cao Cấp 1 (phần Đại số), Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2010.

2) Toán Cao Cấp 2 (phần Giải Tích), Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2010.

3) Toán Kinh tế, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2010.

Đề tài Nghiên cứu khoa học:

1) Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển, APD.2015.A01.

...

Một số bài báo đã công bố gần đây:

1) Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Văn Tuấn (2015): Ước lượng mô hình VaR với tiếp cận Cornish – Fisher, Tạp chí khoa học đại học Thủ Đô,2016.

...

8-ThS. Trần Thị Hương Trà - Giảng viên 

Quá trình đào tạo:

2012: Cử nhân Toán, Khoa Toán, Đại học Khoa Học, Đại học Thái Nguyên;

2015: Thạc sỹ Toán ứng dụng, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Công Nghệ Việt Nam.

 Quá trình công tác:

2016 – nay : Giảng viên khoa Toán, Học viện Chính sách và Phát triển.

 Lĩnh vực quan tâm:

- Tính toán ngẫu nhiên và ứng dụng, Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng;

- Lý thuyết xác suất thống kê.

Một số bài báo đã công bố gần đây:

1) Trần Thị Hương Trà, Tính s-tựa lồi của hàm phân thức; Tạp chí khoa học Đại học Thủ đô, 2016.

 

4. Địa chỉ liên hệ

Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 (ngõ 8B cũ), phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.