Kỷ niệm 10 năm thành lập Kỷ niệm 10 năm thành lập

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN: 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 | Lượt xem: 211
Học viện Chính sách và Phát triển (sau đây gọi tắt là Học viện) được thành lập ngày 4/1/2008 theo Quyết định số 10/QĐ-TTg của Thủ tướng...

Kỷ niệm 10 năm Kỷ niệm 10 năm