LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 12/12 đến hết ngày 18/12/2016
 | Lượt xem: 1919

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/12/2016)
15h30 Họp Hội đồng thẩm định đề cương giáo trình: Ngân hàng thương mại, Tài chính doanh nghiệp  Giám đốc Đào Văn Hùng; PGS, TS. Nguyễn Đức Trung, PGS, TS.Bùi Văn Vần, TS. Bình, TS. Luận, ThS. Thế Minh (SHBS), Đông, Hoài  Chủ tịch HĐ
Đào Văn Hùng;
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 13/12/2016)
Thứ Tư (ngày 14/12/2016)
14h00 Thẩm định đề cương giáo trình Tài chính doanh  nghiệp  Hội đồng, Ban Biên soạn, Giảng viên khoa TCTT, khoa QTDN Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (15/12/2016)
9h00 Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề án: "Xây dựng chuẩn đầu ra tiếng anh đối với các chuyên ngành hệ đào tạo đại học chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển" Các thành viên HĐ, các thành viên trong nhóm Đề án, giảng viên khoa Ngoại ngữ, các giảng viên quan  Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Làm việc với Quỹ khởi nghiệp Việt Nam Giám đốc, đ/c Vinh và Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CT&CTSV, Đoàn thanh niên Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Làm việc với IIG Việt Nam Đại diện IIG, khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ P.504  
16h30 Thẩm định đề cương Tập bài giảng Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Các thành viên HĐ: PGS.TS Đào Văn Hùng,
TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng,
TS. Trần Thị Ngọc Quyên,
TS. Nguyễn Thế Hùng,
Ths. Phan Thị Thanh Huyền
Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 16/12/2016)
8h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc,
các đ/c Đảng ủy viên
Bí thư
Đào Văn Hùng
P.505  
9h00 Họp Hội đồng sáng kiến  Ban Giám đốc, các đ/c: Thành, Quân, Minh Vân, Thế Hùng, Tiến Hùng, Nguyên, Hoà Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
9h30 Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng Ban Giám đốc, các đ/c: Thành, Quân, Minh Vân, Thế Hùng, Tiến Hùng, Nguyên, Hoà, Nhạn, Vinh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 17/12/2016) 
8h30 Thẩm định đề án mở mã ngành TCNH trình độ Thạc sĩ cho Đại học Tài chính kế toán (thuộc Bộ TC) Hội đồng, phòng QLĐT, giảng viên khoa TCTT Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Chủ Nhật (ngày 18/12/2016) 
Thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, danh sách cán bộ coi thi đăng trên web Học viện