LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến hết ngày 04/11/2018
 | Lượt xem: 1650

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/10/2018)
Thứ Ba (ngày 30/10/2018)
Thứ Tư (ngày 31/10/2018)
8h00 Tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác đào tạo Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, TT Khảo thí, Phòng KHTC, Phòng TCHC, QL KH&HT, Phòng Chính trị CTSV, Viện ĐTQT, Phòng QLĐT và Lãnh đạo các khoa chuyên ngành quan tâm Chủ trì đoàn
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 213 - nhà 10, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Các đ/c chủ động phương tiện đi lại và có mặt 7h45 tại Nhà 10
9h00 Tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác tổ chức; công tác tự chủ tài chính; công tác đảm bảo chất lượng; công tác thu học phí; công tác CVHT và quy chế tổ chức hoạt động của Viện đào tạo quốc tế. Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, TT Khảo thí, Phòng KHTC, Phòng TCHC, Phòng Chính trị CTSV, QL KH&HT, Viện ĐTQT, và Lãnh đạo các khoa chuyên ngành quan tâm Chủ trì đoàn
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 , Trường ĐH Kinh tế Quốc dân  
Thứ Năm (ngày 01/11/2018)
8h00-12h00 Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo Ban Giám đốc; Cán bộ, giảng viên có tên trong Qđ Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá 02 chương trình đào tạo KTĐN, KHPT; cán  bộ, giảng viên trong tổ đảm bảo chất lượng không có giờ giảng TS. Trần Hữu Lượng
TTKĐCL ĐHQGHN
Hội trường 702 Giảng viên thuộc đối tượng tham dự tập huấn thông báo cho sinh viên nghỉ học và giảng bù vào tuần dự trữ
9h30 Làm việc với Ngân hàng thế giới Đại diện Ngân hàng thế giới, Giám đốc, các đ/c: Tăng, Vinh, Hoài Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30 Nói chuyện chuyên đề "Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh" (Giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày) Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị; Toàn thể Đảng viên; cán bộ, giảng viên quan tâm; BCH ĐTN Học viện; Ban Cán sự, BCH các lớp sinh viên và các sinh viên quan tâm (Trừ cán bộ, giảng viên có tên trong tổ đảm bảo chất lượng, 02 khoa KTĐN và KHPT) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Mỗi lớp cử ít nhất 05 sinh viên đại diện tham dự. Trợ lý khoa và CVHT thông báo sinh viên, yêu cầu lớp trưởng điểm danh để theo dõi, đánh giá sinh viên.
14h00-17h00 Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo Ban Giám đốc; Cán bộ, giảng viên có tên trong Qđ Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá 02 chương trình đào tạo KTĐN, KHPT; cán  bộ, giảng viên trong tổ đảm bảo chất lượng không có giờ giảng TS. Trần Hữu Lượng
TTKĐCL ĐHQGHN
Giảng đường 405 Giảng viên thuộc đối tượng tham dự tập huấn thông báo cho sinh viên nghỉ học và giảng bù vào tuần dự trữ
14h00 Làm việc với PGS. Simon Porcher (Trường Kinh tế Sorbonne về dự án PPP) Giám đốc, PGĐ Thanh Tùng, Hoài Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
17h30 Hội đồng bảo vệ đề tài cấp cơ sở: "Vân dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" Hội đồng đánh giá đề tài, Giảng viên Bộ môn Triết, khách mời, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ P.505  
Thứ Sáu (ngày 02/11/2018)
8h00-12h00 Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo (tiếp) Ban Giám đốc; Cán bộ, giảng viên có tên trong Qđ Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá 02 chương trình đào tạo KTĐN, KHPT; cán  bộ, giảng viên trong tổ đảm bảo chất lượng không có giờ giảng TS. Trần Hữu Lượng
TTKĐCL ĐHQGHN
Hội trường 702 Giảng viên thuộc đối tượng tham dự tập huấn thông báo cho sinh viên nghỉ học và giảng bù vào tuần dự trữ
14h00-15h00 Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo (tiếp) Ban Giám đốc; Cán bộ, giảng viên có tên trong Qđ Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá 02 chương trình đào tạo KTĐN, KHPT; cán  bộ, giảng viên trong tổ đảm bảo chất lượng không có giờ giảng TS. Trần Hữu Lượng
TTKĐCL ĐHQGHN
Hội trường 702 Giảng viên thuộc đối tượng tham dự tập huấn thông báo cho sinh viên nghỉ học và giảng bù vào tuần dự trữ
15h00-17h00 Chia sẻ mô hình đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục; Chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN Toàn thể tổ đảm bảo chất lượng các đơn vị  TS. Võ Sỹ Mạnh,
Trưởng phòng KT&ĐBCL,
ĐH Ngoại thương
Hội trường 702  
16h00  Hội đồng nghiệm thu cấp Học viện : “Chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Nghiên cứu ngành tài chính - ngân hàng” Thành viên Hội đồng, Thành viên ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên quan tâm. Chủ tịch HĐ P.505  
Thứ Bảy (ngày 03/11/2018) 
Chủ Nhật (ngày 04/11/2018) 
6h30 Giải bóng đá "APD cup 2018"  Cán bộ, giảng viên quan tâm, BCH Đoàn TN, các đội bóng sinh viên  Đoàn TN Sân PVV,
95 Trần Thái Tông
 
8h00-17h00 Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học đối với sinh viên khóa 6, 7, 8 PA83 - CA Thành phố HN, Viện Đào tạo quốc tế, các khoa QLSV Phòng CT&CTSV Hội trường 702 Các đơn vị triển khai theo Thông số 116 ngày 23/10/2018