Lịch công tác tuần từ ngày 20/02 đến hết ngày 26/02/2017

;

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

;

Logo các đối tác

;

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU TƯ

;

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế

;

Nghiên cứu khoa học

Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học;

Các chương trình đào tạo

;

Giới thiệu khoa toán

Giới thiệu khoa Toán;

Giới thiệu khoa Đấu thầu

Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học;

Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

;

Thực hành Kinh tế lượng

;

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển;

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua;

Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển

Tổng quan về chuyên ngành Kế hoạch phát triển;

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Tổng hợp các nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua;

Đề cương các môn học do khoa Toán phụ trách

Đề cương các môn học;

Một số hình ảnh tại buổi trao đổi về "Vai trò của Toán học trong nghiên cứu kinh tế" của GS. Nguyễn Tiến Dũng

GS. Nguyễn Tiến Dũng;

Phòng Tổ chức - Hành chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011;

Giới thiệu khoa Đầu tư

;

Giới thiệu khoa chính sách công

;