Lịch trực khoa Đầu tư (Học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018)
 | Lượt xem: 692

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Lịch trực

Điện thoại

1

TS. Nguyễn Thanh Bình

P.Trưởng khoa phụ trách

- Sáng thứ 5: 10h-12h

0983835518

2

TS.Vũ Đình Hoà

P. Trưởng khoa

- Sáng thứ 2: 9h-11h

0945675990

3

TS. Phạm Ngọc Trụ

Giảng viên

- Chiều thứ 2: 13h-15h

- Sáng thứ 5: 9h30-11h30

0965043938

4

ThS.Trần Thị Ninh

Giảng viên

- Sáng thứ 2: 10h-12h

- Sáng thứ 5: 9h-11h

0912582419

5

ThS. Ng T Bích Phương

Giảng viên

- Sáng thứ 5: 9h-11h

- Sáng thứ 6: 9h-11h

0906180868