Thông báo hủy một số lớp học phần học kỳ III năm học 2017-2018 (Học kỳ hè)
 | Lượt xem: 864

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

  Số: 54 /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng  6 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v huỷ một số lớp học phần học kì III năm học 2017 – 2018 (học kì hè)

Căn cứ Thông báo số 51/TB-HVCSPT ngày 31/5/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc Thông báo Thời khoá biểu học kì III năm học 2017-2018 (học kì hè);

Căn cứ vào kết quả đăng kí học phần học kì III năm học 2017-2018 của sinh viên,

 Học viện Chính sách và Phát triển thông báo huỷ một số lớp học phần học kì III năm học 2017-2018 (học kì hè) do số lượng sinh viên đăng kí không đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định đối với một lớp học phần (Danh sách lớp học phần tải TẠI ĐÂY).

          Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  • Trưởng các Khoa/Bộ môn thông báo cho sinh viên và giảng viên để sắp xếp lại kế hoạch giảng dạy.
  • Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng KHTC (Thu học phí);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(đã kí)

 

Ths. Nguyễn Thị Đông