Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khóa 9
 | Lượt xem: 952

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số:     /TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 9 niên khóa 2018 - 2022

Kính gửi: Các khoa quản lý sinh viên.

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ y tế về việc “Hướng dẫn khám sức khoẻ”;

Căn cứ Quy chế công tác HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐBGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện về việc giao Phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 9, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 9 như sau:

- Thời gian khám: Từ 7h30 - 16h00, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (Tải Lịch TẠI ĐÂY).

-  Địa điểm: Tại tầng 3, Tòa nhà D25, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công tác khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên, Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị Lãnh đạo các khoa quản lý sinh viên,Trợ lý khoa, cố vấn học tập, ban cán sự các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên Khóa 9 nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCHC.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

(Đã ký)

Lê Hồng Quân