Thông báo nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học
 | Lượt xem: 1102

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số       /TB-HVCSPT

                                            Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018

 

 

                                                        THÔNG BÁO

V/v nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học

           Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 - 2019;

          Căn cứ vào kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2018;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học phục vụ công tác xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2018 như sau:

          Thời gian nộp: Từ ngày 15/9/2018 đến 17h00 ngày 25/9/2018

          Địa điểm: + Chứng chỉ tiếng Anh nộp tại khoa Ngoại ngữ

                           + Chứng chỉ Tin học nộp tại khoa Toán

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                        

- Ban Giám đốc (để b/cáo);                                                                                        

- Các đơn vị thuộc HV (để t/h);                                                                                                                                                                                                             

- Lưu:TC-HC, QLĐT

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Thị Đông