Thông báo quy đổi điểm tiếng Anh, Tin học đợt 3 năm 2018
 | Lượt xem: 1335

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:       /TB-HVCSPT

         

                      Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018

 

 

                                                     

THÔNG BÁO

V/v Quy đổi điểm tiếng Anh, Tin học đại cương đợt 3 năm 2018

           Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018;

          Căn cứ Kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên Khóa 5;

           Học viện Chính sách và Phát triển thông quy đổi điểm tiếng Anh, Tin học đại cương đợt 3 năm 2018 như sau:

          Thời gian: Từ ngày 4/7/2018 đến hết ngày 9/7/2018

          Đối tượng: Sinh viên khóa 5.

          Sinh viên có nguyện vọng quy đổi điểm đăng ký online trên hệ thống quản lý đào tạo và làm đơn nộp về khoa Ngoại ngữ (Đối với môn tiếng Anh) và khoa Toán (Đối với môn Tin học) trước 17h00 ngày 9/7/2018.

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 5 được biết và thực hiện./.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng