Thông báo thời khóa biểu học kỳ III năm học 2017-2018 (học kỳ hè) các khóa 6,7 hệ đại trà
 | Lượt xem: 2828

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 Số: 51 /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 5  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu Học kỳ III năm học 2017 – 2018 (Học kỳ Hè)

các khóa 6, 7 hệ đại trà

  Căn cứ Chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018; Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

  1. Thời khóa biểu Học kỳ III năm học 2017 – 2018 (Học kỳ Hè) đối với sinh viên các khóa 6,7 hệ đại trà. (File đính kèm);

Thời gian giảng dạy: 6 tuần, từ ngày 18/06/2018 – 29/07/2018.

  1. Lịch đăng ký tín chỉ: Từ 9h00 Thứ 3 ngày 05/06/2018 đến 17h00 Thứ 5 ngày 07/06/2018.
  2. Thời gian xử lý thay đổi lớp học phần: Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và xử lý cho sinh viên đăng ký thêm/hủy lớp học phần... từ Thứ 6 ngày 08/06/2018 đến hết Thứ 5 ngày 14/06/2018.

            Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  • Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng dạy gửi về Phòng Quản lý đào tạo (đ/c Hà) trước 11h Thứ 5, ngày 07/06/2018 để tổng hợp báo cáo.
  • Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (02 bản).

TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

  (đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng