THÔNG BÁO V/v lịch chuyển các lớp học phần có sử dụng phòng máy tính về trụ sở Nam An Khánh
 | Lượt xem: 1162

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 141/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v lịch chuyển các lớp học phần có sử dụng phòng máy tính

về trụ sở Nam An Khánh

Căn cứ vào Kế hoạch di chuyển địa điểm đào tạo về cơ sở Nam An Khánh, Học viện thông báo chuyển các lớp học phần học tại phòng máy về trụ sở Nam An Khánh. Cụ thể như sau:

  • Thời gian: 05 tuần từ ngày 06/11/ 2019 đến ngày 10/12/2019.
  • Địa điểm: Phòng tin học, Học viện Chính sách và Phát triển, Trụ sở Nam An Khánh
  • Thành phần: các lớp học phần theo danh sách dưới đây:

TT

Lớp

Thứ

Thời gian học
hiện tại

Thời gian học thay đổi
từ 06/11 - 10/12

Tiết

Thời gian

Thời gian

Ghi chú

1

Tin học đại cương (1-1920)_05

2

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

15 phút nghỉ giữa giờ

2

Tin học đại cương (1-1920)_07

3

1-3

7h00 - 9h50

07h30 - 11h15

3

Tin học đại cương (1-1920)_02

3

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

4

Tin học đại cương (1-1920)_06

4

1-3

7h00 - 9h50

07h30 - 11h15

5

Đấu thầu qua mạng

4

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

6

Tin học đại cương (1-1920)_04

5

3-5

9h00 - 11h50

07h30 - 11h15

7

Tin học đại cương (1-1920)_03

5

8-10

15h00 - 17h50

13h00 - 16h45

8

Tin học đại cương (1-1920)_01

6

8-10

15h00 - 17h50

13h00 - 16h45

9

Tin học đại cương (1-1920)_VN_CLC01

7

3-5

9h00 - 11h50

07h30 - 11h15

10

Tin học đại cương (1-1920)_VN_CLC02

7

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

Lưu ý:

- Các lớp học phần trên được nghỉ học từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 05/11/2019.

- Học viện bố trí xe đưa, đón sinh viên các lớp học phần trên đến học tại trụ sở Nam An Khánh. Lịch xe đưa, đón xuất phát từ đầu ngõ vào Học viện – Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết như sau:

+ Buổi sáng: 7h00;

+ Buổi chiều: 12h30.

Học viện đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn thông báo tới giảng viên và sinh viên thuộc các lớp học phần trên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Khoa Đấu thầu, BM Toán, Viện ĐTQT;

- Các Khoa quản lý sv (t/b cho sv);

- TT HTĐT, TT CNTT-TV&TT;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

                                  

 TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

      (Đã ký)

 

   TS. Nguyễn Thế Hùng