null Lịch công tác tuần từ ngày 13/7 đến hết ngày 19/7/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/7/2020 đến 19/7/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/7/2020)
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KT Chủ tịch HĐ khoa KT Phòng 201, 202, 203, 204, D25  
9h30 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2020 Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ Phòng họp tầng 2  
10h30 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 6/2020 Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00-17h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành TCNH Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh   
Thứ Ba (ngày 14/7/2020)
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa QTKD Chủ tịch HĐ khoa QTKD Phòng 201, 202, 203, 204, D25  
7h30-11h30 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KT Chủ tịch HĐ khoa KT Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh   
8h30 Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra tiếng Anh Thành viên HĐ theo QĐ Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh   
14h00 Trao đổi về Đề án tự chủ Nhóm Đề án tự chủ Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh   
Thứ Tư (ngày 15/7/2020) 
7h00-12h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KTPT Chủ tịch HĐ khoa KTPT Phòng 201, 204, D25  
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa CSC Chủ tịch HĐ khoa CSC Phòng 202, 203, D25  
7h30 - 11h30 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KT Chủ tịch HĐ khoa KT Phòng 203, 204, D25  
13h30-17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KT Chủ tịch HĐ khoa KT Phòng 202, 203, 204, D25  
Thứ Năm (ngày 16/7/2020)
7h30-11h30 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KT Chủ tịch HĐ khoa KT Phòng 201, 202, 203, 204, D25  
8h15 Trao đổi về kinh nghiệm quản lý với trường Đại học Mở Hà Nội Các đ/c: Nguyễn Đông, Trụ, Công Thành, Trâm, Lương, Mai Hoa, Thanh, Trường Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
Đại học Mở HN  
10h00 Phỏng vấn tuyển dụng ứng viên Trung tâm Bồi dưỡng, TV&PBCS Phụ trách Trung tâm
TS. Đỗ Kiến Vọng
Phòng họp tầng 2  
13h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng Viện Đào tạo quốc tế Chủ tịch HĐ Viện ĐTQT Phòng 201, 202, 203, 204, D25  
15h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên Bí thư
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
16h00 Họp về tuyển dụng viên chức Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QL KH&HT, KTPT, KTQT, QTKD, Luật KT, TC-ĐT, Kinh tế, Viện ĐTQT, Bộ môn Toán Kinh tế Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 17/7/2020)
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng Viện Đào tạo quốc tế Chủ tịch HĐ Viện ĐTQT Phòng 201, 202, 203, 204, D25  
9h00 Họp nhóm Đấu thầu của Ngân hàng thế giới tại VN PGĐ Vinh, đ/c Vọng, nhóm Đấu thầu thuộc NH Thế giới Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp Cần Thơ, NH Thế giới tại VN  
13h00 Hội đồng  xét duyệt các nhiệm vụ Bảo vệ môi trường năm 2021 Thành viên Hội đồng và chủ nhiệm, thư kí các nhiệm vụ, Phòng QLKH&HT Vụ KH, GD, TN và MT Hội trường Bộ KH&ĐT  
Thứ Bảy (ngày 18/7/2020)
Chủ nhật (ngày 19/7/2020)
8h30 Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ theo QĐ Theo QĐ Phòng 203, D25  
15h30 Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ theo QĐ Theo QĐ Phòng 203, D25