Lịch trực Lịch trực

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 19/8/2019)

Ngày đăng 19/08/2019 | 22:13 PM  | Lượt xem: 44
Khoa Luật Kinh tế thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Khoa áp dụng từ ngày 19/8/2019.

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 01/7/2019)

Ngày đăng 05/07/2019 | 09:02 PM  | Lượt xem: 243
Bộ môn LKT thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Bộ môn áp dụng từ ngày 01/7/2019.

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 17/6/2019)

Ngày đăng 21/06/2019 | 10:13 AM  | Lượt xem: 301
Bộ môn LKT thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Bộ môn áp dụng từ ngày 17/6/2019.

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 01/01/2019)

Ngày đăng 19/02/2019 | 05:58 PM  | Lượt xem: 306
Lịch trực và lịch giảng của GV Bộ môn Luật học kỳ II năm học 2018-2019.

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 18/6/2018)

Ngày đăng 18/06/2018 | 10:50 AM  | Lượt xem: 1178
Lịch trực và lịch giảng của Bộ môn Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 18/6/2018

Lịch trực và lịch giảng (từ 01/01/2018)

Ngày đăng 06/02/2018 | 11:55 AM  | Lượt xem: 1397
Lich truc & lich giang

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 04/9/2017)

Ngày đăng 04/10/2017 | 10:51 AM  | Lượt xem: 1475
Lịch giảng & lịch trực

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 21/8/2017)

Ngày đăng 20/08/2017 | 03:36 PM  | Lượt xem: 1510
Lịch trực

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 26/6/2017)

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:19 PM  | Lượt xem: 1418
Lịch trực của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế