06/06/2020
Lịch trực của Khoa Luật Kinh tế APD
04/02/2020
Lịch trực và lịch giảng của giảng viên Khoa Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 02/1/2020
29/08/2019
Khoa Luật Kinh tế thông báo lịch giảng và lịch trực của các giảng viên áp dụng từ ngày 26/8/2019.
19/08/2019
Khoa Luật Kinh tế thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Khoa áp dụng từ ngày 19/8/2019.
05/07/2019
Bộ môn LKT thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Bộ môn áp dụng từ ngày 01/7/2019.
21/06/2019
Bộ môn LKT thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Bộ môn áp dụng từ ngày 17/6/2019.
19/02/2019
Lịch trực và lịch giảng của GV Bộ môn Luật học kỳ II năm học 2018-2019.
18/06/2018
Lịch trực và lịch giảng của Bộ môn Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 18/6/2018