Lịch trực Lịch trực

Lịch trực khoa
Ngày đăng 08/08/2017 | 10:52 AM  | Lượt xem: 1329

 

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

 

LỊCH TRỰC & TIẾP SINH VIÊN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Giảng viên

Chức vụ

Thời gian

Số điện thoại

Cô Vũ Thị Minh Luận

Trưởng Khoa

Thứ 2:  9h30 – 11h30( cố định)

0979.128.458

Thầy Vũ Đình Hòa

Phó Khoa

Thứ 2: 14h00 – 16h00(cố định)

09.4567.5990

Cô Lê Thị Hoài Thương

Trợ lý khoa

Giờ HC các ngày trong tuần

0949.850.758

Cô Đặng Quỳnh Trang

Giảng viên

Sáng thứ 3, 9h00 – 11h00

Chiều thứ 4, 14h45 – 16h45

0888.668848

 

Lịch trực này áp dụng từ ngày  20/08/2018.

 

           KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH