Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 28/11 đến hết ngày 04/12/2016
Ngày đăng 25/11/2016 | 09:21 AM  | Lượt xem: 1757

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời
gian
Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 28/11/2016)
9h00 Làm việc với GS Lê Văn Cường, Đại học Paris 1 - Pantheon Sorbonne (Pháp), Nguyên Phó Giám đốc Khoa học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân Văn Cộng hòa Pháp Giám đốc HV, Lãnh đạo các đơn vị: KHHT, QLĐT, ĐTQT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp 505  
9h30 Nói chuyện chuyên đề "Phương pháp tiếp cận nghiên cứu kinh tế vĩ mô" Giám đốc, Phòng KH&HT, QLĐT, cán bộ giảng viên trong danh sách nhưng không có giờ giảng Giám đốc Đào Văn Hùng và GS. Lê Văn Cường, Đại học Paris 1 - Pantheon Sorbonne (Pháp) Hội trường 702 Trường hợp không dự được phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
Thứ Ba (ngày 29/11/2016)
14h00 Họp chỉnh sửa quy chế giảng viên thỉnh giảng, chuẩn đầu ra tiếng anh và tin học cho Khóa 5 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, phòng QLĐT
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp 505  
Thứ Tư (ngày 30/11/2016)
Thứ Năm (ngày 01/12/2016)
16h00 Tuần sinh hoạt đầu năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên khóa 4,5,6 Lớp QTDN4, KTĐN4A, KTĐN4B P.CT&CTSV, P.QLĐT Hội trường 702 Đề nghị cố vấn học tập thông báo cho sinh viên
Thứ Sáu (ngày 02/12/2016)
9h00 Thẩm định Đề cương giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế Các thành viên HĐ Chủ tịch HĐ, Giám đốc Đào Văn Hùng P.505  
13h30 Hội đồng nghiệm thu chính thức đề án: xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính thuộc ngành TCNH tại Học viện Các thành viên HĐ, Các thành viên trong nhóm Đề án, giảng viên khoa TCTT, các thành viên quan tâm Chủ tịch HĐ, Giám đốc Đào Văn Hùng P.505  
15h00 Họp về báo cáo Thủ tướng về: lạm phát, tăng trưởng, nợ công ở Việt Nam. Vai trò của Nhà nước trong phát triển  tài chính Giám đốc, các đ/c: Hoát, Tú, Vinh, Hoàng Tuấn, Hoài, Hằng Phương, Yến và Lâm (Trung tâm TT và BD) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Tuần sinh hoạt đầu năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên khóa 4,5,6 Lớp KTĐN 5, KHPT 6 P.CT&CTSV, P.QLĐT Hội trường 702 Đề nghị cố vấn học tập thông báo cho sinh viên
Thứ Bảy (ngày 03/12/2016)
Chủ Nhật (ngày 04/12/2016)