Lý lịch khoa học Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học các giảng viên Bộ môn Luật
04/08/2017 | 16:32 PM  | Lượt xem: 639

Bộ môn Luật kinh tế thông tin Lý lịch khoa học của các giảng viên của Bộ môn:

1. ThS. NCS. Lưu Thị Tuyết

2. ThS. NCS. Nguyễn Tiến Đạt

3. ThS. Đặng Minh Phương

BỘ MÔN LUẬT BỘ MÔN LUẬT