NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2017
 | Lượt xem: 814

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Thực hiện yêu cầu của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Phòng Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa/Phòng ban thuộc Học viện Chính sách và Phát triển triển khai đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 2016 và xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 của đơn vị (Hướng dẫn xây dựng kế hoạch được đính kèm trong file dưới và gửi vào email của lãnh đạo các đơn vị). Văn bản cần được gửi tới Phòng Khoa học và Hợp tác chậm nhất ngày 05/8/2016 để Phòng tổng hợp và gửi Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường.

Để tạo điều kiện cho việc tổng hợp, ngoài văn bản chính thức, đề nghị Quý Khoa/Phòng gửi 01 bản mềm tới địa chỉ email khht@apd.edu.vnhoanganhdo30@gmail.com.

Xin cảm ơn!

File đính kèm: Hướng dẫn khoa học