NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2016
 | Lượt xem: 638

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn, các Phòng chức năng/Trung tâm   

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn, các Phòng chức năng/Trung tâm

  

      Ngày 10/12/2015 phòng Khoa học - Hợp tác đã gửi thông báo số 20/TB-KHHT về việc lập Kế hoạch hoạt động NCKH năm 2016 đối với cán bộ giảng viên tới các đơn vị trong Học viện. Để chuẩn bị cho việc tuyển chọn các đề tài nghiên cứu sẽ thực hiện trong năm 2016, phòng Khoa học – Hợp tác kính đề nghị cán bộ, giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng chức năng/Trung tâm đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2016 (theo mẫu trong phụ lục kèm theo) để phòng Khoa học - Hợp tác tổng hợp trình Ban Giám đốc và Hội đồng tuyển chọn xem xét và phê duyệt.

      Theo định hướng của Hội đồng khoa học và Đào tạo, các đề xuất nghiên cứu tập trung vào các vấn đề vĩ mô của nền kinh tế đất nước (chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính - tiền tệ, tăng trưởng bền vững,…).

      Thời gian nộp đề xuất đề tài nghiên cứu về phòng Khoa học – Hợp tác chậm nhất là ngày 04/3/2016. Sau thời gian quy định nêu trên nếu cá nhân, đơn vị nào không nộp đề xuất thì coi  như  cá nhân, đơn vị đó không có nhu cầu đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2016 và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Học viện.

      Trân trọng cảm ơn!

 

Tải bản mềm vui lòng Click vào đây

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Lưu: KH-HT (2 bản);

PHÒNG KHOA HỌC - HỢP TÁC

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Trần Trọng Nguyên