NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đăng ký Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019
 | Lượt xem: 1625

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KHOA HỌC-HỢP TÁC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:03 /CV-KHHT

                       Hà Nội, ngày  27 tháng 6 năm 2018

V/v: Đề xuất đề tài NCKH năm 2019.

 

 

                               

                                         Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn, các Phòng chức năng/Trung tâm

    

       Ngày 11/4/2018 phòng Khoa học và Hợp tác đã có văn bản số 02/CV-KHHT về việc yêu cầu cán bộ giảng viên của Học viện đăng ký Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 với nội dung nghiên cứu theo định hướng nghiên cứu mà  Ban Giám đốc Học viện cùng Hội đồng khoa học – Đào tạo đã thống nhất tại cuộc họp của HĐKH&ĐT ngày 09/ 3 / 2018 với các chủ đề cơ bản sau đây:

  • Các vấn đề liên quan tới chiến lược cách mạng 4.0 của Việt Nam.
  • Mô hình kinh tế chia sẻ.
  • Giải pháp thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng 4.0.
  • Các chủ đề liên quan tới: Ứng dụng Bigdata; IOT; Blockchain;…..

      Hiện nay phòng Khoa học và Hợp tác chưa nhận được các đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cho năm 2019 của các cán bộ, giảng viên ở các đơn vị gửi về .  Để đảm bảo thời gian phục vụ yêu cầu xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho năm học 2018-2019, phòng Khoa học và Hợp tác đề nghị các cá nhân và đơn vị nộp bản Đề xuất đề tài NCKH về phòng Khoa học – Hợp tác để phòng có cơ sở tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Học viện.

     Thời hạn cuối cùng để các đơn vị nộp bản đề xuất đề tài nghiên cứu cấp cơ sở chậm nhất là ngày 30/7/2018. Sau thời gian quy định nêu trên nếu đơn vị nào không nộp Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học thì phòng Khoa học – Hợp tác sẽ báo cáo Ban Giám đốc và đơn vị đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc Học viện.

Đề xuất đề tài NCKH được thực hiện theo mẫu Phụ lục 01-GV kèm theo.

      Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc (để b/c);

- Lưu: KH-HT;

PHÒNG KHOA HỌC - HỢP TÁC

P.TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Võ Xuân Hoài

 

 

 

File đính kèm: - Công văn số 03/CV-KHHT

                        - Mẫu phiếu đề xuất đề tài